GS zet toekomst XL Businesspark op het spel

Het gaat slecht met het XL Businesspark (Regionaal Bedrijventerrein Twente) in Almelo-Zuid. De grondverkopen vallen tegen en de deelnemende partijen zoals Provincie en de Twentse netwerksteden draaien op voor flinke tekorten.

In Provinciale Staten van 15 juni heeft de PvdA statenfractie aan de bel getrokken en Gedeputeerde Staten ter verantwoording geroepen wegens inconsequent opereren ten aanzien van de verplaatsing van grote bedrijven naar het XL Businesspark. Dat aan de hand van een recent praktijkvoorbeeld rond het transportbedrijf Müller in Holten.

Deze grote onderneming wil fors uitbreiden (5,5 hectare) op zijn huidige locatie in Holten. Van de gemeente Rijssen-Holten mag dat en ook GS vindt het prima. Dat is vreemd want qua grootte en profiel past dit bedrijf helemaal op het XL-park.

De provincie en de betrokken netwerksteden hebben een inspanningsverplichting om (nieuwe) bedrijven die voldoen aan het RBT-profiel (grote productiebedrijven, transport,etc) te stimuleren naar het XL-park te verkassen. Daar komt bij dat de provinciale Omgevingsvisie (inrichting fysieke leefomgeving Overijssel) bedrijfsuitbreiding van meer dan 2 hectare verplaatsing naar het XL-park nodig maakt.

GS handelt volgens het rechts-christelijk coalitieakkoord waarbij het begrip “lokaal gebonden bedrijvigheid” topprioriteit heeft. Maar de hamvraag is wat dat nu precies inhoudt? De omschrijving in het coalitieakkoord is zo ruim dat er volgens dat kader nooit een lokaal Twents bedrijf naar het XL-park hoeft. De gang van zaken rond het bedrijf Muller is daar een voorbeeld van.

Namens de PvdA-fractie vroeg ik GS om opheldering en diende daarvoor ook een motie in.

We vroegen GS om duidelijk te maken welke criteria GS gebruiken voor het al dan niet verplaatsen of vestigen van lokaal gewortelde bedrijven richting X-park. Ook wilden we een nadere uitleg van het begrip “ lokale behoefte aan bedrijventerreinen zoals geformuleerd in de Omgevingsvisie.

Gedeputeerde Rietkerk had daar geen behoefte aan en verwees naar de discussie die nog komt in PS over de toekomst van het XL-park en over aanpassing van de Omgevingsvisie.

Dat was voldoende reden voor de rechtse coalitie om met steun van de PVV onze motie af te wijzen.

Dit belooft weinig goeds. Wat er gebeurt rond het bedrijf Muller in Holten is geen incident. Dat wordt normaal beleid. De provincie maakt terugtrekkende bewegingen want ze legt het accent op lokaal gebonden bedrijven.

De PvdA-fractie is daar tegen en maakt zich zorgen over het XL-park. Het komt straks neer op de netwerksteden zoals Almelo, Hengelo en Enschede om dit fraaie bedrijvenpark gevuld te krijgen.

En zij draaien ook voor de tekorten op.  Dat kan toch niet waar zijn?