Economische ontwikkeling Overijssel zwaar onder druk

De PvdA-Statenfractie is ernstig bezorgd over de gevolgen van de rijksbezuinigingen voor de economische ontwikkeling van Overijssel. Het Rijk legt de verantwoordelijkheid voor de regionale economie neer bij de Provincie, maar stelt daar niets tegenover. Zonder financiële hulp uit Den Haag of Europa is een gezonde economische ontwikkeling van Overijssel onmogelijk.

Het kabinet Rutte geeft bij financiële steun prioriteit aan de Randstad en regio Eindhoven. Bovendien wil het kabinet vanaf 2014 geen aanspraak meer doen op Europese subsidies voor regionaal economisch beleid. Juist die Europese subsidies hebben de afgelopen jaren enorm bijgedragen aan het behoud van werkgelegenheid in Overijssel.

Het kan niet zo zijn dat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de regionale economische ontwikkeling bij de Provincie neerlegt zonder dat daar financiële middelen tegenover staan. Namens de PvdA-fractie heb ik daarom dringend aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd om duidelijke toezeggingen van het kabinet. Zonder financiële toezeggingen is een goed regionaal economisch beleid onmogelijk en stelt GS zich voor een onhaalbare opgave. En daarvan zijn uiteindelijk de inwoners van Overijssel de dupe.

De PvdA-fractie spoort GS aan tot actie en wil desnoods het Bestuursakkoord met het Rijk (en gemeenten) opnieuw ter discussie stellen.

We zijn ook verbijsterd door het voorstel van de regering dat Nederland vanaf 2014 geen aanspraak wil maken op Europese subsidies voor regionaal economisch beleid. Dat gaat ook ten koste van Overijssel. Slecht nieuws en dat terwijl in de afgelopen vier jaar, toen de PvdA deel uitmaakte van GS, goede resultaten zijn behaald in onze provincie wat betreft economische vernieuwing en werkgelegenheid.