Economisch beleid Overijssel socialer

 steigersHet economisch beleid van de provincie staat in de steigers. April 2012 gingen Provinciale Staten akkoord met het  Uitvoeringskader Regionale Economie. Door inbreng van de PvdA en een aantal aangenomen moties van ons wordt dat economisch beleid socialer.  In de voorstellen die wij indienden lopen  2 rode draden. Zo komen we op voor kleine ondernemers en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en als tweede thema  voegden wij een sociale dimensie toe aan het economisch beleid.

De PvdA wil dat kleine ondernemers bij het opzetten van innovatieprojecten ook meedoen bij de verdeling van het beschikbare geld. Innovatiegeld is niet alleen bestemd voor de grote bedrijven die er nieuwe, duurzame producten of diensten voor ontwikkelen. Vaak zijn het juist de kleine bedrijven die een paar mensen in dienst hebben of de zzp-ers die met vernieuwende ideeën komen. De PvdA heeft er voor gezorgd dat de provincie  ook hen gaat ondersteunen.

Deze vorm van economische ondersteuning kan uitgevoerd worden in de vorm van speciale innovatieleningen. De provincie Gelderland is daar  zeer succesvol mee. Ondernemers in het kleinbedrijf (waaronder zzp’ers) krijgen daar op aantrekkelijke voorwaarden kredieten of innovatieleningen. Zoiets zou ook in Overijssel tot goede economische resultaten kunnen leiden.

Economische innovatie (vernieuwing) heeft topprioriteit maar gaat voor de PvdA ook samen met sociale innovatie. Het een kan niet zonder het ander. Sociale innovatie verbetert de bedrijfsprocessen, zorgt voor betere benutting van talenten van de werknemers en leidt ook nog eens tot productiviteitsstijging.

Het positieve gevolg is dat werknemers langer kunnen doorwerken, jongeren meer kansen krijgen op een baan. Sociale innovatie komt op voor kwetsbare mensen en maakt het makkelijker om mee te draaien met nieuwe ontwikkelingen.

Het succes van economische innovatie wordt voor 25% bepaald door research en ontwikkeling en voor 75 procent door factoren op gebied van mens en organisatie. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van o.m. de Erasmus Universiteit.

Deze PvdA-inzet voor sociale innovatie heeft ruime steun gekregen van Provinciale Staten.

 Voortzetten 1000-banenplan

Bij de behandeling van de Kerntakenbegroting, vorig jaar oktober, hebben wij als PvdA-fractie onze motie “Toekomstbestendig Arbeidsmarktbeleid” aangehouden.

Deze motie hebben we, enigszins aangepast, opnieuw ingediend. De reden was dat de inhoud nu beter aansluit bij onze ambities op het terrein van sociale innovatie, het versterken van ‘human capital’. De motie past bij de PvdA-opvatting over een actieve provincie die haar ondersteunende rol ook oppakt met andere partners (gemeenten, maatschappelijke organisaties, werkgevers, vakbonden) als het gaat om het opkomen voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan.  In de PvdA-motie dragen we Gedeputeerde Staten op deze partners te ondersteunen om via zogenoemde werkpleinen met een regionale functie werkzoekenden aan een baan te helpen.

Maar er komt nog wat bij. We pleiten in deze motie voor het voortzetten van het 1000-banenplan voor kwetsbare jongeren. En we willen kijken hoe we in het arbeidsmarktbeleid ruimte kunnen vinden voor steun aan oudere werkzoekenden, de 50-plussers.

 Actieve overheid stimuleert economische vernieuwing

Met het aannemen van belangrijke moties hebben veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Overijssel moet een provincie worden waar een actieve overheid economische vernieuwing stimuleert en goed samenwerkt met het bedrijfsleven. Gelukkig geeft de provincie de financiële mogelijkheden om onze economie duurzaam te versterken. Onze moties waren vooral gericht op de sociale kant van de regionale economie.  Op de groei van de werkgelegenheid  en het creëren van nieuwe banen, op ondersteuning van de kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Dat is voor ons de kern van innovatie.

Ik ben blij dat Provinciale Staten het daarin vaak in grote meerderheid met ons over eens waren.

Het sociaal-economisch beleid van Overijssel staat nu goed in de steigers. Het komt nu aan op een snelle uitvoering. Daarbij houd ik de vingers goed aan de pols van GS. ”