Fiscaal beleid tegen leegstand kantoren

 kantorenProvinciale Staten hebben tijdens de vergadering van woensdag 14 november  Gedeputeerde Staten opgedragen  om te pleiten voor het ontwikkelen van fiscaal beleid om de steeds groter wordende leegstand van commercieel vastgoed (kantoren) te bestrijden en te voorkomen. Het Overijsselse college zou dit beleid met kracht onder de aandacht van het nieuwe kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) moeten brengen.

De motie met deze oproep werd ingediend door mij namens de PvdA-fractie en met algemene stemmen aangenomen.De motie wil dat de regering beleid ontwikkelt om fiscale maatregelen te gebruiken die de leegstand van kantoorruimte kan bestrijden. Deze belastingmaatregelen zouden het voor vastgoedbezitters en –beleggers moeilijker moeten maken om kantoren en ander commercieel vastgoed langer dan drie jaar leeg te laten staan. Tegelijk zou het belastinginstrument ook gebruikt kunnen worden als een stimulans om leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven. De motie van de PvdA deed bovendien een beroep op het Overijsselse College van GS  om in haar rol als toezichthouder op de ruimtelijke ordening er alles aan te doen om er voor te zorgen dat nieuwbouw van kantoren zal passen in een totaal-ontwikkeling van de lokale en regionale kantorenmarkt.

Goed functionerende kantorenmarkt van de grond tillen

De PvdA-motie is gebaseerd  op het landelijk besluit ‘Convenant Leegstand Kantoren’  van 27 juni 2012, waarin de provincies nadrukkelijk de regie hebben genomen om samen met gemeenten en marktpartijen tot afspraken te komen om een goed functionerende kantorenmarkt van de grond te tillen. Ik motiveerde mijn motie op het gegeven dat het beleid voor ruimtelijke kwaliteit weliswaar een verantwoordelijkheid van de provincie is, maar dat in het ‘Convenant Leegstand Kantoren’ ook een rol voor de Rijksoverheid is vastgelegd. Desondanks levert het Rijk geen directe financiële bijdrage aan de oplossing van de problemen met betrekking tot de leegstand. Ook wordt er in het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ geen aandacht besteed aan de structurele leegstand van commercieel vastgoed. Deze motie is dan ook vooral bedoeld om vanuit de provincie druk uit te oefenen op de regering om tot de gewenste fiscale aanpak te komen.