Uitbreiding Zuivelhoeve Twekkelo blijft vragen oproepen

TwekkeloToetjesfabriek De Zuivelhoeve in Twekkelo mag uitbreiden als het aan Gedeputeerde Staten ligt. Dat blijkt uit antwoorden van GS op schriftelijke vragen die ik namens de PvdA-statenfractie stelde. Het provinciale beleid, vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel, biedt ruimte voor economische ontwikkelingen in de groene omgeving. Als het om grote uitbreidingen gaat zoals bij de Zuivelhoeve, dan  worden aanvullende eisen gesteld in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het is aan, in dit geval, de gemeente Hengelo om hieraan invulling te geven.

Het staat vast dat De Zuivelhoeve flink moet investeren om dit bedrijf, inclusief de uitbreiding, in te passen in het landschap. De gemeente Hengelo moet erop toezien dat deze investeringen ook conform afspraak worden uitgevoerd. Dat zijn er trouwens nogal wat. Het lijstje met aanpassingen bestaat onder meer uit: verplaatsen kapschuur voor educatiedoeleinden; gevelbekleding nieuwe hal voor opslag en, afvalcontainers; idem voor gebouw met melksilo’s en een financiële bijdrage aan de gebiedsontwikkeling Twekkelo West.

In totaal moet de eigenaar van de Zuivelhoeve voor ruim 1 miljoen euro aan maatregelen treffen om de uitbreiding van de fabriek inpasbaar te maken.De gemeente Hengelo is ook verantwoordelijk voor een goede en veilige verkeerssituatie in en rondom het gebied van de Zuivelhoeve. Het is opvallend dat GS doorlopend hameren op de positie van Hengelo.  De Zuivelhoeve ligt weliswaar net op het grondgebied van de gemeente Hengelo, maar is deel van de buurtschap Twekkelo dat ook binnen de grenzen van de gemeente Enschede valt. De uitbreiding van de toetjesfabriek raakt de leefbaarheid van de hele buurtschap Twekkelo.

Enschede is bij de provincie helemaal niet in beeld! Dat vind ik vreemd. Daarom heb ik aanvullende vragen gesteld over de Zuivelhoeve. Is in dit geval in Twekkelo sprake van een bijzondere situatie die het nodig maakt dat afstemming wordt gezocht met de gemeente Enschede? Hebben GS dat al gedaan en zo ja wat zijn de uitkomsten? En zo nee, wanneer gaan GS dan wel overleggen met de gemeente Enschede?

Verder wil de PvdA Overijssel ook weten waar GS nu precies de grens trekken bij uitbreiding van de Zuivelhoeve? Stellen GS nu voor eens en altijd harde grenzen aan de Zuivelhoeve of houdt dit bedrijf in Twekkelo nog ontwikkelruimte voor de toekomst? Hoe dan ook; het is formeel aan de gemeenteraad van Hengelo om een afweging te maken of gelet op alle betrokken belangen meegewerkt wordt aan de uitbreiding van de Zuivelhoeve.

Voor de PvdA-statenfractie is er voldoende reden om bij de discussie over herijking van de Omgevingsvisie Overijssel, in 2013, aandacht te vragen voor dit soort bijzondere grensgevallen en conflictsituaties tussen economische belangen en leefbaarheid.