Initiatief voor Investeringsfonds Gemeenten

Euro_coins_and_banknotesDe PvdA-statenfractie heeft het initiatief genomen om een speciaal investeringsfonds voor gemeenten op te richten. Met aantrekkelijke leningen uit dat fonds kunnen gemeenten in Overijssel ondanks de slechte financieel-economische situatie hun investeringen op peil houden of zelfs nieuwe projecten uitvoeren. De PvdA wil 75 tot 100 miljoen in dit Investeringsfonds voor Gemeenten stoppen.
Het PvdA-initiatief is verwoord in een notitie die aangeboden is aan Provinciale Staten en aan Gedeputeerde Staten. Op basis hiervan zal de PvdA-statenfractie een motie indienen in de vergadering  van PS tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2014 (op 3,4 juli a.s.). GS worden gevraagd het PvdA-voorstel verder uit te werken. Ons initiatief kwam woensdag ter sprake in de statencommissie regionale economie en werd daar goed ontvangen.

Gemeenten worden zwaar getroffen door de economische crisis en moeten vaak ingrijpend bezuinigen. Daardoor komen gemeentelijke investeringen onder druk te staan en dat is slecht voor de plaatselijke en regionale economie. Deze negatieve ontwikkeling raakt ook de provincie Overijssel, De provincie heeft de gemeenten hard nodig om ambities voor dynamische steden en vitale dorpen waar te maken.
Eind dit jaar wordt de Wet Houdbare Overheids Financiën (HOF) van kracht en gaat het Rijk het schatkistbankieren invoeren. Daarbij worden lagere overheden zoals provincies en gemeenten verplicht hun financiële tegoeden onder te brengen bij het ministerie van Financiën in plaats van bij een bank. De mogelijkheid bestaat echter om het financiële tegoed van de provincie Overijssel (verkregen uit de verkoop van Essent-aandelen) niet te stallen bij de centrale overheid maar ten goede te laten komen aan Overijsselse gemeenten. Om dat te realiseren pleit de PvdA voor een zogenoemd revolverend Investeringsfonds voor Gemeenten waaruit gemeenten geld lenen voor financiering van investeringen. Dat geld brengen we niet naar “Den Haag” maar blijft beschikbaar voor de Overijsselse economie en werkgelegenheid.

Rem op investeringen is treurig

Gemeenten bezuinigen fors. Ze worstelen met hun grondexploitaties en moeten ook rekening houden met negatieve financiële effecten van decentralisatie van rijkstaken op sociaal gebied. Deze ontwikkelingen zetten een rem op de investeringen. Het is op zich logisch dat gemeenten bij bezuinigingsoperaties ook kijken naar hun investeringsprogramma’s. Maar de PvdA betreurt het dat allerlei projecten die goed zijn voor de economie en werkgelegenheid dreigen te sneuvelen.

We hebben het daarbij over grote investeringen in centrumfuncties zoals binnensteden en stationsomgevingen, over openbaar vervoer,  fietsverbindingen en andere aspecten van verkeersmobiliteit. Het gaat ook herstructurering van oude woonwijken en verouderde bedrijventerreinen, en over over projecten voor het verduurzamen van de woningvoorraad, over innovatie in kennis, zorg en (ict)-technologie. Gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte staan op het spel maar ook concrete projecten en zoals nieuwbouw of renovatie van zwembaden, bibliotheken, kulturhusen, buurthuizen, speeltuinen, (brede) scholen. Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken die onmisbaar zijn voor leefbare, dynamische en vitale gemeenten. En niet te vergeten investeringen die onmisbaar zijn voor de plaatselijke en regionale economie.

Natuurlijk zijn niet alleen bestaande plannen en projecten van belang. Gemeenten moeten ook nieuwe initiatieven kunnen blijven nemen voor sociaal-economische investeringen in de komende raadsperiode (2014-2018) en verder.
We willen dat gemeenten door kunnen gaan met nieuwe, creatieve en ambitieuze plannen en projecten. Stilstand is funest voor de ontwikkeling en vernieuwing van de samenleving en van de economie. Dat houdt ons vast in de financiële economische crisis. Dat mag niet gebeuren.

Woningbouw sociale huur- en koopsector stimuleren

In dit kader vraagt de PvdA Overijssel aandacht voor het op gang brengen en houden van woningbouwplannen, met name in de sociale huur- en koopsector.
Door afwaardering beschikken gemeenten over goedkopere grond. Wij vinden het voor de hand liggen om provinciegeld ook in te zetten op de nieuwbouwproductie van sociale huur- en koopwoningen (voor starters). Deze middelen, waaronder garanties op mogelijke tekorten kunnen uit het nieuwe Investeringsfonds voor Gemeenten komen. Deze leningen en garantstellingen zijn bedoeld voor gemeenten die initiatieven nemen in die situaties waarin woningcorporaties dat niet doen. Door de zgn. verhuurdersheffing kunnen sommige woningcorporaties nauwelijks meer investeren in woningbouwprojecten. Gemeenten zouden dat wel kunnen.
Interessant voorbeeld hiervan is de gemeente Assen die van plan is op eigen afgewaardeerde grond tegen de geldende kostprijs, sociale huur- en koopwoningen te laten bouwen. De stichtingskosten liggen zo een stuk lager en daardoor komen er betaalbare woningen voor mensen beschikbaar met een minimaal en modaal inkomen.

Met dit soort creativiteit, daadkracht en financiële steun vanuit het Investeringsfonds kan de woningbouw in Overijssel vlot getrokken worden. Dat levert volgens mij kwalitatief goede en passende woningen op voor mensen met lagere- en middeninkomens. Het bevordert bovendien de doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld van sociale- huur naar betaalbare koopwoningen voor starters.
En dit stimuleert ook nog eens de werkgelegenheid voor de noodlijdende bouwsector.