Economie Overijssel krimpt, tijd voor herijking economisch beleid

kantoor te huurDe economie kruipt langzaam uit het dal maar de werkloosheid blijft stijgen. Dat is landelijke beeld. De situatie in Overijssel is helaas zorgelijker. In 2013 een krimp van ruim 1 procent. In Twente zelfs min 2%. Dat zijn de treurige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het jaar 2012 stond vooral in het teken van vormgeving nieuw regionaal economisch beleid. De provincie ging meer vraag-gestuurd werken. Dat betekende goed luisteren naar ondernemers en kennisinstellingen en op basis daarvan beleid maken dat haalbaar en realistisch zou moeten zijn. Onderdelen van dit economisch beleid zijn uitgewerkt in investeringsbesluiten en sinds eind 2012 in uitvoering.

Als we na drie jaar statenperiode terugkijken op de vorderingen van het regionaal economisch beleid dan constateert PvdA dat er heel veel beleid is gemaakt, maar dat stevige economische effecten er nauwelijks zijn. Het lukt niet om flinke meters te maken, zeker niet als het om werkgelegenheid gaat. Dat terwijl de budgetten voor economie in deze statenperiode veel hoger zijn dan in de vorige (circa 2x meer). Dit blijkt o.m. uit de jaarstukken 2013 van de provincie. Daarom is het goed om dit regionaal economisch beleid grondig te evalueren in relatie tot economische ontwikkeling en werkgelegenheid in regio’s van Overijssel. In de statencommissie regionaal economisch beleid stelden we dit onlangs voor en gedeputeerde Rietkerk zegde toe mee te werken aan zo’n evaluatie. Afgesproken is deze in september gereed te hebben en daarna te bespreken in de commissie. Niet alleen de PvdA had behoefte aan herijking of het leggen van andere accenten in het economisch beleid van Overijssel. Deze signalen gaven ook ChristenUnie,CDA,D66 en GroenLinks af.

Belangstelling innovatie                                                                                                                                                                                                                                                                        Ondernemers blijken veel belangstelling te hebben voor innovatie, maar uitvoering van het provinciaal innovatieprogramma blijft achter. Reden: de lange voorbereidingstijd en looptijd van de aanvragen en de financiële mogelijkheden van ondernemers die kennelijk beperkt zijn..Zo is de uitgave van innovatievouchers (een soort waardebonnen) voor gebruik in innovatiecentra kleiner dan verwacht omdat bedrijven zelf niet of nauwelijks in staat zijn om zelf minimaal de vereiste 50% cofinanciering in te brengen. De PvdA stelde voor om die bijdrage van de bedrijven te verlagen tot onder de 50%. Gedeputeerde Rietkerk meldde die cofinanciering te beperken tot 30%. Helaas loopt het herstructureringsprogramma bedrijventerreinen achter. Ook hier bestaat het probleem met cofinanciering maar dan door gemeenten. Ook hier is de vraag aan de orde wat GS denken te ondernemen om de noodzakelijke herstructurering van verouderde bedrijventerreinen goed op gang te brengen en te houden? Rietkerk vertelde op korte termijn met de nieuwe wethouders economie hierover te gaan overleggen. Daarbij komt ook de hoogte van de gemeentelijke cofinanciering aan de orde. Die zou volgens de gedeputeerde best onder de 50% kunnen uitkomen.

Kleinere bedrijven doen het beter                                                                                                                                                                                                                                                                      Hazemeijer HengeloIn al die tegenvallende economische ontwikkelingen in Overijssel is gelukkig toch ook een opvallend positief punt te zien. Dat is de groei van de kleinere bedrijven: ruim 1 procent in 2013. Het is belangrijk dat deze bedrijven ruimte krijgen en steun zodat ze kunnen groeien en zorgen voor meer banen. De PvdA pleit hier constant voor en heeft dit ook kunnen verankeren in het economisch beleid van Overijssel. En met succes, want de kleinere bedrijven blijken vaak groeibriljanten te zijn.