Innovatiefonds als reddende engel

foto printplaatIn deze statenperiode hebben we, als het om de regionale economie gaat, vaak gehad over de wenselijkheid van een provinciaal innovatiefonds. Dat is er na een lange voorbereiding van een paar jaar gekomen. Doel: het stimuleren van een vernieuwende industrie en bevorderen van de werkgelegenheid. Vanuit het bedrijfsleven was er meteen al veel belangstelling voor een innovatielening. Geen wonder want de banken laten het op dit punt afweten. Innoveren betekent risico’s lopen en daar houden banken niet van. Het Innovatiefonds Overijssel staat vooral open voor het midden en kleinbedrijf en de eerste resultaten zijn positief. De statencommissie regionale economie bracht onlangs een werkbezoek aan Salland Engineering in Zwolle, het eerste bedrijf dat als eerste met succes gebruik maakte van het Innovatiefonds. Deze onderneming test microchips voor bedrijven wereldwijd die ze toepassen in uiteenlopende producten zoals auto’s, wasmachines, radio’s en telefoons. Om die tests voor nieuwe producten kwalitatief hoogwaardig te kunnen blijven doen moet Salland zelf doorlopend innoveren. Dat kost veel geld en daar hadden de banken geen trek in. Het ging slechter met dit Zwolse hightechbedrijf. Een bedrijfsonderdeel werd verkocht en het personeelsbestand kromp van 80 naar 50. Het scheelde niet veel of Salland zou helemaal omvallen, maar het Innovatiefonds bracht uitkomst. Een innovatielening gaf een noodzakelijke financiële boost en Salland Engineering begon weer beter te draaien. Meer opdrachten, behoud van werkgelegenheid in 2013 en een paar nieuwe banen dit jaar.

foto printplaat 2Het is natuurlijk prima dat het Innovatiefonds kan worden ingezet voor behoud en later weer uitbreiding van bedrijven en werkgelegenheid, maar het blijft natuurlijk schandalig dat de banken het zo laten afweten. De overheid, de provincie springt in het financiële gat en is zo de reddende engel. Maar de overheid kan dit natuurlijk niet jarenlang volhouden. Het Innovatiefonds Overijssel beschikt over een kapitaal van 45 miljoen euro. Het is weliswaar revolverend (de leningen worden terugbetaald) maar het is onzeker of al dit uitgeleende geld ook volledig terugvloeit in dit provinciefonds. Dan komt de bodem ongetwijfeld in de toekomst in zicht.                                                                                                        Naast het Innovatiefonds voor Overijssel is er ook nog een vergelijkbaar fonds voor de regio Twente. Gelukkig beconcurreren ze elkaar niet en lopen ze elkaar ook niet voor de voeten. Een slimme Twentse ondernemer kan wel handig profiteren van 2 innovatiefondsen door aanvragen te combineren. Zo komt het wel goed met de vernieuwing van het Twentse bedrijfsleven, toch?                                                        Tijdens ons werkbezoek werd ons duidelijk dat de focus op diverse topsectoren (zoals hightech, kennispark Twente en de kunststofindustrie in de regio Zwolle) op dit moment onvoldoende soelaas biedt voor de maakindustrie. Er is volgens Participatie Maatschappij Oost, de dochter van Oost NV, veel vraag naar innovatieleningen uit de hightech maakindustrie, maar ze passen vaak niet in de huidige criteria van de topsectoren. De provincie Gelderland heeft daarom “de maakindustrie”, vooral gericht op de regio Achterhoek, toegevoegd als topsector. Dat voorziet daar in een duidelijke behoefte. Zou best wel eens kunnen gelden voor Twente. foto printplaat 3

 

PvdA-motie zorgt voor meer steun aan bouwsector Overijssel

foto bouwplaats met kranenDe provincie Overijssel gaat zich sterker maken voor de bouwsector. De dienstverlening richting kleine bouwbedrijven wordt verbeterd en innovatie en duurzaamheid in de bouw gestimuleerd. Dit is de kern van een motie van PvdA in coproductie met CDA die onlangs unaniem door Provinciale Staten is aangenomen. PS is al vanaf 2011 nadrukkelijk bezig met de crisis in de bouw, die zich vooral voordoet in Twente. Start was een rondetafelconferentie met diverse betrokkenen uit de bouwsector. Debatten volgden in de statencommissie regionale economie en in PS. De woordvoerders economie brachten vele werkbezoeken aan bouwbedrijven en organisaties die verbonden zijn aan die sector. Hun ervaringen, conclusies en aanbevelingen verwoordden zij in speciale brief. En die was de basis voor onze motie met het CDA.

PS vinden dat de provincie zichtbaarder moet zijn en actiever moet worden om zo de bouwbedrijven een steuntje in de rug te bieden. Er zijn al diverse stimuleringsmaatregelen beschikbaar waarvan ook aannemers gebruik kunnen maken. Maar ze weten dat onvoldoende. Een paar voorbeelden: energiebesparende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf; Energie Fonds Overijssel; innovatievouchers (bijdrage provincie) te besteden aan een kennis- of ontwikkelvraag van een bouwbedrijf; aanleg en onderhoud provinciale infrastructuur (wegen, fietspaden, viaducten, etc); subsidieregeling particuliere woningbouw in groepsverband.                                                                              Vernieuwing van bouwbedrijven en bouwmethoden is van levensbelang voor deze sector. Dat bleek wel tijdens de werkbezoeken. Bedrijven die nieuwe, frisse ideeën omzetten in mooie nieuwbouwprojecten doen het beter. Die krijgen meer opdrachten en nemen langzamerhand weer personeel aan. Gelukkig neemt ook het renovatiewerk in meestal verouderde woningen toe. Huizen worden opgeknapt en goed geïsoleerd zodat ze weer jaren meekunnen en de woonlasten voor de bewoners zo laag mogelijk blijven.

Een belangrijke organisatie voor innovatie in de bouw is het in Enschede gevestigde Pioneering. Vele bouwbedrijven in de regio Twente hebben hiervan profijt gehad. Helaas is het voortbestaan van Pioneering onzeker. In de loop van volgend jaar dreigt de trekker eruit te gaan, vooral wegens gebrek aan middelen. De PvdA/CDA-motie draagt GS op om met de Stichting Pioneering in gesprek te gaan en samen te bekijken hoe deze nuttige organisatie in elk geval het hele jaar 2015 kan blijven functioneren. Voorwaarde is wel dat Pioneering voor heel Overijssel gaat werken en open staat voor samenwerking met Gelderland (Achterhoek). Na de PS-verkiezing van maart 2015 bekijkt het nieuwe provinciebestuur hoe het verder gaat met Pioneering vanaf 2016.

René Tenkink niet op PvdA-kandidatenlijst PS-verkiezing 2015

foto reneNa de verkiezing Provinciale Staten van maart 2011 ben ik, als nummer 7 van de kieslijst, enthousiast aan de slag gegaan als statenlid voor de Partij van de Arbeid in Overijssel. Als woordvoerder regionale economie en werkgelegenheid kon ik meteen volop aan de bak met zaken die mij aan het hart gaan: vernieuwing van bedrijven, innovatie en duurzaamheid. Maar belangrijker nog met het stimuleren van werkgelegenheid.
Dat betekent meer banen voor jongeren en voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Mijn activiteiten en inzet binnen en buiten de Staten leveren goede resultaten op en ook waardering binnen en buiten de PvdA. Deze positieve signalen zijn voor mij aanleiding geweest om mij, zeer gemotiveerd, kandidaat te stellen voor de komende PS-verkiezing. Graag zou ik mijn statenwerk voor de Partij van de Arbeid voortzetten juist nu het alle hens aan dek is voor verbetering van een nog broze economie en veel te hoge werkloosheid.

Helaas stopt mijn statenwerk na de PS-verkiezing op 18 maart 2015. Het gewestelijk bestuur van de PvdA Overijssel heeft mij op een onverkiesbare plek (12) gezet van de concept-kandidatenlijst. Dat is hard aan gekomen. Na een moeilijke afweging heb ik het besluit genomen de eer aan mijzelf te houden en het gewestelijk bestuur te verzoeken mij van de concept-kandidatenlijst te halen. Dat is gebeurd.

Hoe dan ook zal ik deze statenperiode zo goed mogelijk voltooien. Er komen nog belangrijke besluiten aan voor PS op economisch terrein. En niet te vergeten de plannen voor banen in Twente en Enschede. Daar blijf ik zeker met hart en ziel voor knokken.         Na de PS-verkiezing in 2015 zal ik mij oriënteren op andere politieke, maatschappelijke uitdagingen binnen of buiten de PvdA. Het is voor mij vanzelfsprekend dat een vertegenwoordiger uit Enschede deel uit maakt van de nieuwe PvdA-statenfractie. Voor mij ligt daar de focus in de verkiezingscampagne. Ik lever daar mijn bijdrage aan vanuit Enschede.

Enschede, 9 november 2014

 

Provincie moet meer aan arbeidsmarktbeleid doen

DAFAmbitieus is het regionaal economisch beleid van de provincie Overijssel zeker. Maar na een jaar beleid maken en 2,5 jaar bezig zijn met het regelen van de uitvoering, zijn de resultaten mager. Dat is de conclusie van de PvdA op basis van de “Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid” een rapport van het onderzoeksbureau Decisio. Direct na de verkiezing van Provinciale Staten in maart 2011 heeft de PvdA zich sterk gemaakt voor een provinciaal arbeidsmarktbeleid, gekoppeld aan nieuw economisch beleid. We wilden meer werk maken van nieuwe banen, vooral in de maakindustrie. Een verbinding met de topsectoren zoals de hightech in Twente en de kunststofindustrie in de regio Zwolle lag voor de hand. In het begin van deze statenperiode was dat onbespreekbaar bij Gedeputeerde Staten (Rietkerk) en bij de rechts-christelijke coalitie. Arbeidsmarktbeleid was volgens hen geen kerntaak. De markt, de ondernemers zouden dit wel voor hun rekening nemen als zij maar voldoende ruimte zouden krijgen. In de praktijk zien we dat de economie van Overijssel de laatste jaren fors is gekrompen met een dieptepunt in Twente van 2% in 2013. De werkloosheid is enorm gestegen met treurige cijfers voor Enschede (ruim 18%) en Almelo (16%).

Doorlopend heeft de PvdA erop aangedrongen het scheppen van structurele, duurzame banen bij bedrijven mogelijk te maken vooral voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Onder meer door te flink te investeren in scholingsprojecten (vakmanschap) en door innovatieleningen te koppelen aan het creëren ban banen (banenbonus). Ook een beter gebruik van Europese fondsen zoals voor (om)scholing van werknemers in de bouw hebben wij voorgesteld. De weigerachtige houding van de huidige coalitie is gelukkig bijgedraaid. Het duurde even, maar de dramatische ontwikkeling van de werkloosheid zorgde (eindelijk) voor een wake up call. In zijn laatste commissievergadering, voor zijn afscheid, adviseerde gedeputeerde Theo Rietkerk PS om in de komende statenperiode meer te doen aan arbeidsmarktbeleid. Volgens hem zou het zelfs een kernthema kunnen worden!. Voortschrijdend inzicht heet dat!

We zien nu dat er een Twente Board is opgericht die nadrukkelijk bezig is een banenmotor op gang te brengen in de high tech maakindustrie. De gemeente Enschede pakt dat ook op en de commissie van Wijzen presteerde een indrukwekkend concept voor het luchthavengebied: de Technology Base Twente. Allemaal gericht op nieuwe maakindustrie en op meer banen. Er is plotseling een gevoel van urgentie merkbaar in de regionale en plaatselijke politiek.                                                                                                                 Bij de bespreking van de Tussenevalautie in de statencommissie hielden het CDA en de ChristenUnie een pleidooi voor meer provinciaal arbeidsmarktbeleid. Meer beleid en ook meer geld voor de uitvoering. Wat een contrast met een paar jaar geleden.                                                                                                                                 De PvdA is blij dat nu ook het conservatieve deel van de provincie-politiek inziet dat er meer actie nodig is om de economie en de werkgelegenheid van Overijssel een boost te geven. In de volgende commissievergadering, in november, bespreken we hoe we dat verder invullen. Daarbij betrekken we ook het plan Twente Werkt! Van de Twente Board en de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak.

 

 

Twente Board moet eind oktober met banenplan komen

DAFHet is stil rond de Twente Board. Té stil, vindt de PvdA-statenfractie. De Economic Development Board Twente(zoals die voluit wordt genoemd) is begin juli voortvarend van start gegaan met het uitwerken van concrete verbeteracties voor de werkgelegenheid in deze regio. Centraal staat het maken van een megabanenplan, gericht op lager- en middelbaar geschoolden en op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (zoals bijstandsgerechtigden). In een statenbreed aangenomen motie van PvdA/CDA kreeg Gedeputeerde Staten en met name Theo Rietkerk, die namens de provincie deelnemer is van de Twente Board, de opdracht om alles uit de kast te halen voor een plan dat vooral de urgente werkloosheid in Enschede en Almelo moet bestrijden                                                                                     In de statencommissie van 24 september meldde Rietkerk dat er eigenlijk niets te melden viel over de vorderingen van de Twente Board. Natuurlijk zit er een zomer tussen, maar dat er kennelijk nog geen plan in zicht is, vindt de PvdA onacceptabel. Is de urgentie van de werkloosheid in Twente wel voldoende doorgedrongen tot de Twente Board? Is de organisatie wel op orde? Wij hebben sterk aangedrongen op meer actie, meer peper. De PvdA eist dat er eind oktober een plan op tafel ligt van Provinciale Staten. Dat is vlak voor de behandeling van de zgn. kerntakenbegroting 2015. Dat moment moeten we aangrijpen om de uitvoering van zo’n banenplan inhoudelijk en financieel mede mogelijk te maken. We mogen geen tijd verliezen.                                                                                              De PvdA kreeg bijval van alle statenfracties. Gedeputeerde Rietkerk zei zich gesteund te voelen om “kracht bij te zetten” in de Twente Board die op 6 oktober weer vergadert. Een banenplan voor Twente , in combinatie met een groei –en investeringsprogramma, is de beste basis om werkzoekenden weer aan een baan te helpen. De provincie zal zijn verantwoordelijkheid op dat punt nemen, ook in financiële zin. Dan hebben we het zeker over meer dan die schamele 1 miljoen die het CDA beschikbaar wilde stellen aan de gemeente Enschede als steun voor een ruimer arbeidsmarktbeleid. Dat plannetje werd overigens terecht door de andere statenfracties afgeserveerd als een “goedkope verkiezingsstunt”. De PvdA maakt zich hard voor een serieus plan dat positievere effecten zal hebben op de werkgelegenheid in Twente. We houden de politieke druk op de ketel van de provincie, andere overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

 

 

Goede vlasoogst in Enschede biedt toekomstperspectief

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe vlasoogst is binnen, een goed begin van landbouwinnovatie in Enschede. Op de Usseleres en andere gebieden binnen de gemeentegrenzen van Enschede is op 16 hectare eind maart vlas ingezaaid. In juni stonden de velden in bloei en kon je genieten van een prachtige blauw-paarse gloed. Onlangs is het vlas geoogst en de opbrengst was prima. Op een vlasmanifestatie in Usseleres (buurtschap van Enschede) werd vorige week bekendgemaakt dat er in totaal 19.416 kilo vlaszaad van de akkers is gehaald. Dit zaad wordt gebruikt voor de productie van lijnzaadolie, grondstof voor verf. Een schildersbedrijf uit Enschede werkt er mee en wil deze speciale verf meer gaan toepassen. Het telen van vlas is een economisch landbouwexperiment. De vlasteelt is nl. een innovatie! Behalve in verf kan dit oeroude gewas ook gebruikt worden in textielproducten, isolatiematerialen, in touw, papier maar ook in composieten (kunststoffen). Het verwerken van vlas in nieuwe producten gebeurt door bedrijven in Overijssel. Op die manier ontwikkelt zich in onze provincie een interessante biobased economie. Dat levert banen op voor hoger en lager opgeleiden.

Maar ondanks het positieve begin van de vlasteelt moet er meer gebeuren om de verbouw van vlas rendabel te maken. Belangrijk is om meer hectares beschikbaar te krijgen. Het dubbele is nodig (35 hectare). De gemeente Enschede heeft al toegezegd meer grond in de aanbieding hebben: op de Usseleres en bij Glanerbrug. Het is natuurlijk verstandig om verder te kijken dan in Enschede. Er zijn contacten gelegd met Almelo en Haaksbergen die gronden hebben waarmee voorlopig niets gebeurt wegens gebrek aan woningbouwplannen ,etc. Deze gebieden kunnen prima (tijdelijk) gebruikt worden voor de vlasteelt. Verder is het belangrijk om de kennis over de vlasteelt en het brede duurzame gebruik ervan uit te dragen bij de agrariërs en het bedrijfsleven. Zo zijn er beslist kansen voor een zogenoemde biobased economy in Overijssel (vooral Twente) en Gelderland (vooral Achterhoek). Een seminar over dit onderwerp met een daaraan gekoppelde beurs zou een zet in de rug kunnen zijn.

 

 

 

 

Actie voor topvrouwen in Twente Board

De Economic Development Board Twente (afgekort Twente Board) is eenzijdig samengesteld omdat topvrouwen ontbreken en is zo zeker geen afspiegeling van de samenleving. Gedeputeerde Staten zijn dat met de PvdA-fractie eens. Begin juli stelde ik schriftelijke vragen aan GS omdat er ophef ontstond over de toen net opgerichte “mannenclub” Twente Board. De PvdA heeft kritiek op de samenstelling van deze organisatie waarin de Provincie vertegenwoordigd is door gedeputeerde Theo Rietkerk. GS vinden met ons dat Twentse topvrouwen een plek moeten hebben in de Twente Board maar nuanceren dit door in hun antwoord te melden dat “iedereen die waarde kan toevoegen een plek zou moeten hebben in de Twente Board. Of dit een man of vrouw is, is minder relevant”.

GS geven aan dat bij de benoeming van Board-leden, Twentse netwerken, zoals het georganiseerde bedrijfsleven, een rol hebben gekregen. Dit gebeurde om zo draagvalk en blijvende betrokkenheid van deze netwerken te waarborgen. Deze Twentse netwerken worden ook wel “old boys networks” genoemd. Mannen voeren er de boventoon. Dat zegt veel, zo niet alles.                                                                                                                  De PvdA-fractie vindt dat GS op korte termijn actie moeten ondernemen om alsnog topvrouwen uit de regio in de Twente Board te krijgen. Gedeputeerde Staten verwijzen in hun antwoorden naar de opvattingen van Board-voorzitter Hazewinkel die in de media heeft opgemerkt meer vrouwen in de Board te willen en aandacht heeft voor (gender)diversiteit. GS delen zijn menig en gedeputeerde Rietkerk heeft in de commissie regionale economie toegezegd met de heer Hazewinkel te overleggen hoe topvrouwen betrokken worden bij de Economic Development Board Twente.