Politiek café FNV Enschede op vrijdag 3 maart

meer banen in de maakindustrie

meer banen in de maakindustrie

Sinds een paar maanden ben ik naast de PvdA ook actief voor de FNV in Enschede/Twente. Ik ben gekozen in het bestuur van Lokaal FNV Enschede als vicevoorzitter. Vanuit deze functie houd ik mij ook bezig met politiek en probeer ik de contacten tussen onze partij en de vakbeweging positief te beïnvloeden. Net zoals vele sociaaldemocraten groeide ik op in een rood nest waar je naast de PvdA ook lid was van de vakbond. Dat was vanzelfsprekend. Tegenwoordig is dat anders. Je ziet en merkt dat er nauwelijks sprake meer is dat de PvdA en FNV natuurlijke bondgenoten zijn. Dat vind ik jammer. Op dit moment ben ik bezig met een FNV-werkgroep die een politiek café organiseert rondom de Tweede Kamerverkiezing. Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 3 maart in café/zaal Vrieler, Brinkstraat 301-303. Het begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De FNV wil dat de kwaliteit van de samenleving verbetert met meer “echte banen, zekerheid, kwaliteit en koopkracht”. Door samen te werken en te knokken voor elkaar worden we sterk, Niet ieder voor zich, maar met elkaar. Voor dit politieke café zijn uitnodigend: PvdA, SP, 50Plus, D66, GroenLinks, CDA en VVD. In elk geval zijn, voor zover nu bekend, de volgende kandidaat Tweede Kamerleden aanwezig: John Kerstens (PvdA), Frank Futselaar (SP), Wilma Schrover (50Plus) en Jaimi van Essen (D66). Kom op vrijdag 3 maart naar zaal Vrieler en doe actief mee aan het debat.

 

Afscheid René Tenkink als PvdA-statenlid: veel gedaan voor economie en werkgelegenheid

 Afscheid René Tenkink als PvdA-statenlid: veel gedaan voor economie en werkgelegenheid

foto reneNa een drukke, enerverende statenperiode van 4 jaar was het woensdag 25 maart afgelopen. Met 27 anderen nam ik afscheid als lid van Provinciale Staten Overijssel. Dat had niet zozeer te maken met de dramatische verkiezingsnederlaag waarbij de PvdA 4 van de 9 statenzetels verloor. Ik was geen kandidaat omdat ik me had teruggetrokken nadat het gewestelijk bestuur mij op een onverkiesbare plek had neergezet. Ik was dus voorbereid op het afscheid en toch viel het me zwaar. Commissaris van de Koning Ank Bijleveld memoreerde mijn betrokkenheid en inzet voor de regionale economie en werkgelegenheid. Vooral die voor Twente waar, zoals bekend, de economische groei de laatste jaren stagneerde en de werkloosheid enorm steeg (vooral in Enschede). Ik heb inderdaad veel tijd en energie gestopt in het statenwerk en via talrijke moties en amendementen het economisch beleid bijgeschaafd vanuit ons sociaal-democratisch gedachtengoed.  Een paar voorbeelden.                          De PvdA maakte zich sterk voor kleine bedrijven die nu beter in staat zijn om te innoveren en te groeien. Ook als het om banengroei gaat. Door toedoen van de PvdA heeft het arbeidsmarktbeleid van de provincie meer inhoud gekregen. Dat was bijna afgeschaft maar door ons overeind gebleven en verder uitgebouwd. Zo is er meer ruimte gekomen voor jongeren die zich vooral technisch willen scholen (ook op mbo-niveau) en uitstekende vakkrachten worden die goede kans op een baan hebben in Overijssel. Door de PvdA is het zogenoemde 1000-jongerenplan (voor kwetsbare jongeren) een groot succes geworden. Door de PvdA is er Europees geld beschikbaar gekomen voor om – en bijscholing bouwvakkers. Met trots denk ik aan het ambitieuze banenplan Twente Werkt! waarvoor ik me doorlopend politiek sterk heb gemaakt en steeds de inzet van de provincie stimuleerde. Soms op het drammerige af. Een motie voor steun van de Staten aan dit plan was mijn laatste politieke wapenfeit in PS. Deze werd met algemene stemmen aangenomen.

De provincie kan en moet veel betekenen voor de regionale economie en werkgelegenheid. Ik heb namens de PvdA daarvoor een stevige basis mogen leggen. Ik hoop dat dit politieke werk even energiek wordt voortgezet door de nieuwe PvdA-statenfractie. We zijn niet voor niets de Partij van de Arbeid. Ik vind het treurig dat in onze fractie de Twentse steden niet vertegenwoordigd zijn. Ben Kokkeler staat eerste reserve en moet maar afwachten of hij nog kan instromen. Voorlopig geen Enschede bij de PvdA in Overijssel. Eigenlijk te gek voor woorden.

Ik voel me niet politiek uitgerangeerd. Ik oriënteer me op andere politieke functies en activiteiten binnen of namens de PvdA. De focus ligt voor mij op Enschede en Twente. En knokken voor sociaal-economische zaken blijf ik ook doen. Via dit blog houd ik u op de hoogte.

Innovatiefonds als reddende engel

foto printplaatIn deze statenperiode hebben we, als het om de regionale economie gaat, vaak gehad over de wenselijkheid van een provinciaal innovatiefonds. Dat is er na een lange voorbereiding van een paar jaar gekomen. Doel: het stimuleren van een vernieuwende industrie en bevorderen van de werkgelegenheid. Vanuit het bedrijfsleven was er meteen al veel belangstelling voor een innovatielening. Geen wonder want de banken laten het op dit punt afweten. Innoveren betekent risico’s lopen en daar houden banken niet van. Het Innovatiefonds Overijssel staat vooral open voor het midden en kleinbedrijf en de eerste resultaten zijn positief. De statencommissie regionale economie bracht onlangs een werkbezoek aan Salland Engineering in Zwolle, het eerste bedrijf dat als eerste met succes gebruik maakte van het Innovatiefonds. Deze onderneming test microchips voor bedrijven wereldwijd die ze toepassen in uiteenlopende producten zoals auto’s, wasmachines, radio’s en telefoons. Om die tests voor nieuwe producten kwalitatief hoogwaardig te kunnen blijven doen moet Salland zelf doorlopend innoveren. Dat kost veel geld en daar hadden de banken geen trek in. Het ging slechter met dit Zwolse hightechbedrijf. Een bedrijfsonderdeel werd verkocht en het personeelsbestand kromp van 80 naar 50. Het scheelde niet veel of Salland zou helemaal omvallen, maar het Innovatiefonds bracht uitkomst. Een innovatielening gaf een noodzakelijke financiële boost en Salland Engineering begon weer beter te draaien. Meer opdrachten, behoud van werkgelegenheid in 2013 en een paar nieuwe banen dit jaar.

foto printplaat 2Het is natuurlijk prima dat het Innovatiefonds kan worden ingezet voor behoud en later weer uitbreiding van bedrijven en werkgelegenheid, maar het blijft natuurlijk schandalig dat de banken het zo laten afweten. De overheid, de provincie springt in het financiële gat en is zo de reddende engel. Maar de overheid kan dit natuurlijk niet jarenlang volhouden. Het Innovatiefonds Overijssel beschikt over een kapitaal van 45 miljoen euro. Het is weliswaar revolverend (de leningen worden terugbetaald) maar het is onzeker of al dit uitgeleende geld ook volledig terugvloeit in dit provinciefonds. Dan komt de bodem ongetwijfeld in de toekomst in zicht.                                                                                                        Naast het Innovatiefonds voor Overijssel is er ook nog een vergelijkbaar fonds voor de regio Twente. Gelukkig beconcurreren ze elkaar niet en lopen ze elkaar ook niet voor de voeten. Een slimme Twentse ondernemer kan wel handig profiteren van 2 innovatiefondsen door aanvragen te combineren. Zo komt het wel goed met de vernieuwing van het Twentse bedrijfsleven, toch?                                                        Tijdens ons werkbezoek werd ons duidelijk dat de focus op diverse topsectoren (zoals hightech, kennispark Twente en de kunststofindustrie in de regio Zwolle) op dit moment onvoldoende soelaas biedt voor de maakindustrie. Er is volgens Participatie Maatschappij Oost, de dochter van Oost NV, veel vraag naar innovatieleningen uit de hightech maakindustrie, maar ze passen vaak niet in de huidige criteria van de topsectoren. De provincie Gelderland heeft daarom “de maakindustrie”, vooral gericht op de regio Achterhoek, toegevoegd als topsector. Dat voorziet daar in een duidelijke behoefte. Zou best wel eens kunnen gelden voor Twente. foto printplaat 3

 

Provincie steunt acties voor meer banen in Twente

DAFProvinciale Staten van Overijssel willen dat de provincie actief meewerkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Twente. Daarbij ligt het accent op een banenplan voor Twente, gericht op lager- en middelbaar opgeleiden en op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een motie van PvdA en CDA met die strekking is woensdag 2 juli door alle statenfracties aangenomen.

Deze motie is tot stand gekomen op initiatief van de PvdA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   De motie “steun werkgelegenheid voor Twente en Hardenberg” roept Gedeputeerde Staten op om binnen de Economic Development Board Twente met gemeenten, bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen te werken aan concrete verbetering van de werkgelegenheid in Twente. Kansen liggen er o.m. voor de hightech maakindustrie waar behoefte is aan goed geschoold personeel. Maar er moet ook aan dacht zijn voor lager opgeleiden en mensen die nu een bijstandsuitkering hebben. Intensieve samenwerking tussen provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs is dringend en blijvend nodig om meer structurele banen te scheppen. De urgentie is duidelijk, zoals ook gedeputeerde Rietkerk aangaf. Hij is met spoed aan de slag gegaan. Al op vrijdag 4 juli besprak de Economic Development Board Twente de verbeteracties voor de werkgelegenheid in Twente/Enschede.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ook gaan GS samen met Drenthe lobbyen voor het banenplan “Vierkant voor Werk” van Hardenberg en gemeenten in Zuidoost Drenthe. Een interessant onderdeel van Vierkant voor Werk is het idee om een experiment uit te voeren voor een regelarme grensregio die het gemakkelijker moet maken voor werkzoekende Nederlanders om in Duitse bedrijven vacatures te vervullen. PS willen dat deze proef ook wordt gedaan in de grensregio Twente, Euregio.                                                                                                                    De PvdA-fractie is erg blij met de brede steun voor onze motie met acties voor verbetering van de werkgelegenheid. Wij zijn natuurlijk niet voor niets de Partij van de Arbeid. De economie staat er in een flink deel van Overijssel bepaald niet florissant voor. De werkloosheid is vooral in Twente dramatisch hoog met negatieve uitschieters in Enschede en Almelo. Het is de hoogste tijd dat de provincie de handen uit de mouwen steekt en medeverantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van effectieve plannen om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk aan een baan te helpen.                                                               De PvdA-fractie verwacht snel na de zomer het actie-banen-plan van de met topvrouwen versterkte Twente Board. We hebben voorgesteld hierover in Provinciale Staten een debat te voeren.

Het vlas bloeit op de Usseleres, landbouwinnovatie in Enschede op koers

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOp de Usseleres groeit op een stuk grond van 4 hectare het fraaie vlas. Het staat in bloei en vooral in de ochtend zie je een mooie paars-blauwe gloed over de akker. Drie maanden geleden werd het vlas gezaaid in het kader van een economisch landbouwexperiment. De vlasteelt is nl. een innovatie! Het gaat om olievlas dat lijnzaadolie oplevert als grondstof voor verf. Het wordt in Enschede verwerkt.

Het vlas groeit uitstekend op de Usseleres en de oogst wordt in augustus verwacht.       Behalve in verf kan dit oeroude gewas ook gebruikt worden in textielproducten, isolatiematerialen, in touw, papier maar ook in composieten (kunststoffen). Het verwerken van vlas in nieuwe producten gebeurt door bedrijven in Overijssel. Op die manier ontwikkelt zich in onze provincie een interessante biobased economie. Dat levert banen op voor hoger en lager opgeleiden.                                                                                             De foto’s geven een beeld van de prachtige vlasakker op de Usseleres.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Steun voor toekomst-debat Regionaal Bedrijventerrein Twente

XL Businesspark zoals dat zou kunnen worden

XL Businesspark zoals dat zou kunnen worden

Het gaat niet goed met het Regionaal Bedrijventerrein Twente/ XL Businesspark, Almelo. De gronduitgifte en bedrijfsvestigingen blijven ver achter bij de gestelde doelen en de kosten zijn veel te hoog. Op initiatief van de PvdA-statenfractie komt er nog dit jaar een debat over de toekomst van dit bedrijventerrein dat ruimte biedt aan grotere productiebedrijven en ondernemingen in de logistiek. Een motie van de PvdA werd op 28 mei in Provinciale Staten met algemene stemmen aangenomen. Voordat het RBT aan de orde kwam in PS was er eerst een uitgebreide discussie in de commissie regionale economie die vooral ging over de buitensporig hoge vergoedingen voor de ingehuurde directie en casemanager. PvdA en CDA hadden over dit onderwerp kritische vragen gesteld. Centraal punt: deze managementvergoedingen zijn strijdig met Wet Normering Topinkomens (semi)publieke sector, de WNT. De directie verdient €160.000,- per jaar voor een werkweek van 20 uur en de casemanager ontvangt jaarlijks €100.000,- voor 12 uur per week.

Gedeputeerde Ineke Bakker werd flink aan de tand gevoeld. Dat kwam, omdat niet alleen voor de PvdA, maar voor elke fractie het moeilijk te verteren was dat de regeling met het ingehuurde peperdure topkader was verlengd tot 1 januari 2016 en dat hieraan niet te tornen viel. Het viel allemaal onder het zogenaamde overgangsrecht en we konden er niets aan veranderen. Maar plotseling lag het toch anders. Uit een spoedbrief van Gedeputeerde Staten, die we de avond voor de PS-vergadering kregen, bleek dat het overgangsrecht hier niet geldt en de WNT volledig van toepassing is. Bakker deelde onze conclusie dat het contract met de RBT-top niet rechtsgeldig is en dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van die managementvergoedingen. De gedeputeerde had het zelfs over terugbetaling van de vergoedingen boven de WNT-norm. Zij gaat dit voortvarend aanpakken en onderneemt actie in de richting van de andere RBT-partners: de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo en Borne.                                                                                                                   De begrijpelijke ophef over de buitensporige vergoedingen past in beeld van een RBT-organisatie die erg veel kosten maakt. Daar moet goed naar gekeken worden. Het doel is dat elk jaar minstens 6 hectare RBT-terrein wordt uitgegeven. Dat blijft ver achter tot nu toe: nog geen 2 hectare. Dat betekent dat provincie en de RBT-gemeenten elk jaar mijloenen moeten bijlappen. En het is de vraag of deze overheden zich dat ook nog jaren kunnen permitteren.

Wij vinden het nodig dat de RBT-organisatie onder de loep wordt genomen. Dat kan niet anders gezien de zorgelijke financiële situatie en de magere resultaten. Daarbij moeten we ook kijken naar de doelen voor de toekomst, de opzet en structuur. In PvdA-fractie komt principe-vraag op of het RBT in de huidige opzet wel toekomst-vast kan zijn? Is het financieel houdbaar en wat zou de positie van de provincie moeten zijn? Dit zullen we inbrengen in het aanstaande PS-debat.                                                                                  In de PvdA-motie, met statenbrede steun, hebben we geregeld dat GS een nieuwe structuur voor de RBT-organisatie in kaart brengen waarbij kostenbeheersing essentieel is en beloningen voor RBT-toppersoneel ruim onder de WNT-norm blijven en aansturing plus prestatieafspraken met de directie worden vastgelegd. Deze input is nodig voor een grondig statendebat over het Regionaal Bedrijventerrein Twente en zijn toekomst. De uitkomsten moeten GS gebruiken als inzet voor besluitvorming in het algemeen bestuur RBT.

 

 

 

.

 

Economie Overijssel krimpt, tijd voor herijking economisch beleid

kantoor te huurDe economie kruipt langzaam uit het dal maar de werkloosheid blijft stijgen. Dat is landelijke beeld. De situatie in Overijssel is helaas zorgelijker. In 2013 een krimp van ruim 1 procent. In Twente zelfs min 2%. Dat zijn de treurige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het jaar 2012 stond vooral in het teken van vormgeving nieuw regionaal economisch beleid. De provincie ging meer vraag-gestuurd werken. Dat betekende goed luisteren naar ondernemers en kennisinstellingen en op basis daarvan beleid maken dat haalbaar en realistisch zou moeten zijn. Onderdelen van dit economisch beleid zijn uitgewerkt in investeringsbesluiten en sinds eind 2012 in uitvoering.

Als we na drie jaar statenperiode terugkijken op de vorderingen van het regionaal economisch beleid dan constateert PvdA dat er heel veel beleid is gemaakt, maar dat stevige economische effecten er nauwelijks zijn. Het lukt niet om flinke meters te maken, zeker niet als het om werkgelegenheid gaat. Dat terwijl de budgetten voor economie in deze statenperiode veel hoger zijn dan in de vorige (circa 2x meer). Dit blijkt o.m. uit de jaarstukken 2013 van de provincie. Daarom is het goed om dit regionaal economisch beleid grondig te evalueren in relatie tot economische ontwikkeling en werkgelegenheid in regio’s van Overijssel. In de statencommissie regionaal economisch beleid stelden we dit onlangs voor en gedeputeerde Rietkerk zegde toe mee te werken aan zo’n evaluatie. Afgesproken is deze in september gereed te hebben en daarna te bespreken in de commissie. Niet alleen de PvdA had behoefte aan herijking of het leggen van andere accenten in het economisch beleid van Overijssel. Deze signalen gaven ook ChristenUnie,CDA,D66 en GroenLinks af.

Belangstelling innovatie                                                                                                                                                                                                                                                                        Ondernemers blijken veel belangstelling te hebben voor innovatie, maar uitvoering van het provinciaal innovatieprogramma blijft achter. Reden: de lange voorbereidingstijd en looptijd van de aanvragen en de financiële mogelijkheden van ondernemers die kennelijk beperkt zijn..Zo is de uitgave van innovatievouchers (een soort waardebonnen) voor gebruik in innovatiecentra kleiner dan verwacht omdat bedrijven zelf niet of nauwelijks in staat zijn om zelf minimaal de vereiste 50% cofinanciering in te brengen. De PvdA stelde voor om die bijdrage van de bedrijven te verlagen tot onder de 50%. Gedeputeerde Rietkerk meldde die cofinanciering te beperken tot 30%. Helaas loopt het herstructureringsprogramma bedrijventerreinen achter. Ook hier bestaat het probleem met cofinanciering maar dan door gemeenten. Ook hier is de vraag aan de orde wat GS denken te ondernemen om de noodzakelijke herstructurering van verouderde bedrijventerreinen goed op gang te brengen en te houden? Rietkerk vertelde op korte termijn met de nieuwe wethouders economie hierover te gaan overleggen. Daarbij komt ook de hoogte van de gemeentelijke cofinanciering aan de orde. Die zou volgens de gedeputeerde best onder de 50% kunnen uitkomen.

Kleinere bedrijven doen het beter                                                                                                                                                                                                                                                                      Hazemeijer HengeloIn al die tegenvallende economische ontwikkelingen in Overijssel is gelukkig toch ook een opvallend positief punt te zien. Dat is de groei van de kleinere bedrijven: ruim 1 procent in 2013. Het is belangrijk dat deze bedrijven ruimte krijgen en steun zodat ze kunnen groeien en zorgen voor meer banen. De PvdA pleit hier constant voor en heeft dit ook kunnen verankeren in het economisch beleid van Overijssel. En met succes, want de kleinere bedrijven blijken vaak groeibriljanten te zijn.