Afscheid René Tenkink als PvdA-statenlid: veel gedaan voor economie en werkgelegenheid

 Afscheid René Tenkink als PvdA-statenlid: veel gedaan voor economie en werkgelegenheid

foto reneNa een drukke, enerverende statenperiode van 4 jaar was het woensdag 25 maart afgelopen. Met 27 anderen nam ik afscheid als lid van Provinciale Staten Overijssel. Dat had niet zozeer te maken met de dramatische verkiezingsnederlaag waarbij de PvdA 4 van de 9 statenzetels verloor. Ik was geen kandidaat omdat ik me had teruggetrokken nadat het gewestelijk bestuur mij op een onverkiesbare plek had neergezet. Ik was dus voorbereid op het afscheid en toch viel het me zwaar. Commissaris van de Koning Ank Bijleveld memoreerde mijn betrokkenheid en inzet voor de regionale economie en werkgelegenheid. Vooral die voor Twente waar, zoals bekend, de economische groei de laatste jaren stagneerde en de werkloosheid enorm steeg (vooral in Enschede). Ik heb inderdaad veel tijd en energie gestopt in het statenwerk en via talrijke moties en amendementen het economisch beleid bijgeschaafd vanuit ons sociaal-democratisch gedachtengoed.  Een paar voorbeelden.                          De PvdA maakte zich sterk voor kleine bedrijven die nu beter in staat zijn om te innoveren en te groeien. Ook als het om banengroei gaat. Door toedoen van de PvdA heeft het arbeidsmarktbeleid van de provincie meer inhoud gekregen. Dat was bijna afgeschaft maar door ons overeind gebleven en verder uitgebouwd. Zo is er meer ruimte gekomen voor jongeren die zich vooral technisch willen scholen (ook op mbo-niveau) en uitstekende vakkrachten worden die goede kans op een baan hebben in Overijssel. Door de PvdA is het zogenoemde 1000-jongerenplan (voor kwetsbare jongeren) een groot succes geworden. Door de PvdA is er Europees geld beschikbaar gekomen voor om – en bijscholing bouwvakkers. Met trots denk ik aan het ambitieuze banenplan Twente Werkt! waarvoor ik me doorlopend politiek sterk heb gemaakt en steeds de inzet van de provincie stimuleerde. Soms op het drammerige af. Een motie voor steun van de Staten aan dit plan was mijn laatste politieke wapenfeit in PS. Deze werd met algemene stemmen aangenomen.

De provincie kan en moet veel betekenen voor de regionale economie en werkgelegenheid. Ik heb namens de PvdA daarvoor een stevige basis mogen leggen. Ik hoop dat dit politieke werk even energiek wordt voortgezet door de nieuwe PvdA-statenfractie. We zijn niet voor niets de Partij van de Arbeid. Ik vind het treurig dat in onze fractie de Twentse steden niet vertegenwoordigd zijn. Ben Kokkeler staat eerste reserve en moet maar afwachten of hij nog kan instromen. Voorlopig geen Enschede bij de PvdA in Overijssel. Eigenlijk te gek voor woorden.

Ik voel me niet politiek uitgerangeerd. Ik oriënteer me op andere politieke functies en activiteiten binnen of namens de PvdA. De focus ligt voor mij op Enschede en Twente. En knokken voor sociaal-economische zaken blijf ik ook doen. Via dit blog houd ik u op de hoogte.

René Tenkink niet op PvdA-kandidatenlijst PS-verkiezing 2015

foto reneNa de verkiezing Provinciale Staten van maart 2011 ben ik, als nummer 7 van de kieslijst, enthousiast aan de slag gegaan als statenlid voor de Partij van de Arbeid in Overijssel. Als woordvoerder regionale economie en werkgelegenheid kon ik meteen volop aan de bak met zaken die mij aan het hart gaan: vernieuwing van bedrijven, innovatie en duurzaamheid. Maar belangrijker nog met het stimuleren van werkgelegenheid.
Dat betekent meer banen voor jongeren en voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Mijn activiteiten en inzet binnen en buiten de Staten leveren goede resultaten op en ook waardering binnen en buiten de PvdA. Deze positieve signalen zijn voor mij aanleiding geweest om mij, zeer gemotiveerd, kandidaat te stellen voor de komende PS-verkiezing. Graag zou ik mijn statenwerk voor de Partij van de Arbeid voortzetten juist nu het alle hens aan dek is voor verbetering van een nog broze economie en veel te hoge werkloosheid.

Helaas stopt mijn statenwerk na de PS-verkiezing op 18 maart 2015. Het gewestelijk bestuur van de PvdA Overijssel heeft mij op een onverkiesbare plek (12) gezet van de concept-kandidatenlijst. Dat is hard aan gekomen. Na een moeilijke afweging heb ik het besluit genomen de eer aan mijzelf te houden en het gewestelijk bestuur te verzoeken mij van de concept-kandidatenlijst te halen. Dat is gebeurd.

Hoe dan ook zal ik deze statenperiode zo goed mogelijk voltooien. Er komen nog belangrijke besluiten aan voor PS op economisch terrein. En niet te vergeten de plannen voor banen in Twente en Enschede. Daar blijf ik zeker met hart en ziel voor knokken.         Na de PS-verkiezing in 2015 zal ik mij oriënteren op andere politieke, maatschappelijke uitdagingen binnen of buiten de PvdA. Het is voor mij vanzelfsprekend dat een vertegenwoordiger uit Enschede deel uit maakt van de nieuwe PvdA-statenfractie. Voor mij ligt daar de focus in de verkiezingscampagne. Ik lever daar mijn bijdrage aan vanuit Enschede.

Enschede, 9 november 2014

 

Provincie moet meer aan arbeidsmarktbeleid doen

DAFAmbitieus is het regionaal economisch beleid van de provincie Overijssel zeker. Maar na een jaar beleid maken en 2,5 jaar bezig zijn met het regelen van de uitvoering, zijn de resultaten mager. Dat is de conclusie van de PvdA op basis van de “Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid” een rapport van het onderzoeksbureau Decisio. Direct na de verkiezing van Provinciale Staten in maart 2011 heeft de PvdA zich sterk gemaakt voor een provinciaal arbeidsmarktbeleid, gekoppeld aan nieuw economisch beleid. We wilden meer werk maken van nieuwe banen, vooral in de maakindustrie. Een verbinding met de topsectoren zoals de hightech in Twente en de kunststofindustrie in de regio Zwolle lag voor de hand. In het begin van deze statenperiode was dat onbespreekbaar bij Gedeputeerde Staten (Rietkerk) en bij de rechts-christelijke coalitie. Arbeidsmarktbeleid was volgens hen geen kerntaak. De markt, de ondernemers zouden dit wel voor hun rekening nemen als zij maar voldoende ruimte zouden krijgen. In de praktijk zien we dat de economie van Overijssel de laatste jaren fors is gekrompen met een dieptepunt in Twente van 2% in 2013. De werkloosheid is enorm gestegen met treurige cijfers voor Enschede (ruim 18%) en Almelo (16%).

Doorlopend heeft de PvdA erop aangedrongen het scheppen van structurele, duurzame banen bij bedrijven mogelijk te maken vooral voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Onder meer door te flink te investeren in scholingsprojecten (vakmanschap) en door innovatieleningen te koppelen aan het creëren ban banen (banenbonus). Ook een beter gebruik van Europese fondsen zoals voor (om)scholing van werknemers in de bouw hebben wij voorgesteld. De weigerachtige houding van de huidige coalitie is gelukkig bijgedraaid. Het duurde even, maar de dramatische ontwikkeling van de werkloosheid zorgde (eindelijk) voor een wake up call. In zijn laatste commissievergadering, voor zijn afscheid, adviseerde gedeputeerde Theo Rietkerk PS om in de komende statenperiode meer te doen aan arbeidsmarktbeleid. Volgens hem zou het zelfs een kernthema kunnen worden!. Voortschrijdend inzicht heet dat!

We zien nu dat er een Twente Board is opgericht die nadrukkelijk bezig is een banenmotor op gang te brengen in de high tech maakindustrie. De gemeente Enschede pakt dat ook op en de commissie van Wijzen presteerde een indrukwekkend concept voor het luchthavengebied: de Technology Base Twente. Allemaal gericht op nieuwe maakindustrie en op meer banen. Er is plotseling een gevoel van urgentie merkbaar in de regionale en plaatselijke politiek.                                                                                                                 Bij de bespreking van de Tussenevalautie in de statencommissie hielden het CDA en de ChristenUnie een pleidooi voor meer provinciaal arbeidsmarktbeleid. Meer beleid en ook meer geld voor de uitvoering. Wat een contrast met een paar jaar geleden.                                                                                                                                 De PvdA is blij dat nu ook het conservatieve deel van de provincie-politiek inziet dat er meer actie nodig is om de economie en de werkgelegenheid van Overijssel een boost te geven. In de volgende commissievergadering, in november, bespreken we hoe we dat verder invullen. Daarbij betrekken we ook het plan Twente Werkt! Van de Twente Board en de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak.

 

 

Twente Board moet eind oktober met banenplan komen

DAFHet is stil rond de Twente Board. Té stil, vindt de PvdA-statenfractie. De Economic Development Board Twente(zoals die voluit wordt genoemd) is begin juli voortvarend van start gegaan met het uitwerken van concrete verbeteracties voor de werkgelegenheid in deze regio. Centraal staat het maken van een megabanenplan, gericht op lager- en middelbaar geschoolden en op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (zoals bijstandsgerechtigden). In een statenbreed aangenomen motie van PvdA/CDA kreeg Gedeputeerde Staten en met name Theo Rietkerk, die namens de provincie deelnemer is van de Twente Board, de opdracht om alles uit de kast te halen voor een plan dat vooral de urgente werkloosheid in Enschede en Almelo moet bestrijden                                                                                     In de statencommissie van 24 september meldde Rietkerk dat er eigenlijk niets te melden viel over de vorderingen van de Twente Board. Natuurlijk zit er een zomer tussen, maar dat er kennelijk nog geen plan in zicht is, vindt de PvdA onacceptabel. Is de urgentie van de werkloosheid in Twente wel voldoende doorgedrongen tot de Twente Board? Is de organisatie wel op orde? Wij hebben sterk aangedrongen op meer actie, meer peper. De PvdA eist dat er eind oktober een plan op tafel ligt van Provinciale Staten. Dat is vlak voor de behandeling van de zgn. kerntakenbegroting 2015. Dat moment moeten we aangrijpen om de uitvoering van zo’n banenplan inhoudelijk en financieel mede mogelijk te maken. We mogen geen tijd verliezen.                                                                                              De PvdA kreeg bijval van alle statenfracties. Gedeputeerde Rietkerk zei zich gesteund te voelen om “kracht bij te zetten” in de Twente Board die op 6 oktober weer vergadert. Een banenplan voor Twente , in combinatie met een groei –en investeringsprogramma, is de beste basis om werkzoekenden weer aan een baan te helpen. De provincie zal zijn verantwoordelijkheid op dat punt nemen, ook in financiële zin. Dan hebben we het zeker over meer dan die schamele 1 miljoen die het CDA beschikbaar wilde stellen aan de gemeente Enschede als steun voor een ruimer arbeidsmarktbeleid. Dat plannetje werd overigens terecht door de andere statenfracties afgeserveerd als een “goedkope verkiezingsstunt”. De PvdA maakt zich hard voor een serieus plan dat positievere effecten zal hebben op de werkgelegenheid in Twente. We houden de politieke druk op de ketel van de provincie, andere overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

 

 

Goede vlasoogst in Enschede biedt toekomstperspectief

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe vlasoogst is binnen, een goed begin van landbouwinnovatie in Enschede. Op de Usseleres en andere gebieden binnen de gemeentegrenzen van Enschede is op 16 hectare eind maart vlas ingezaaid. In juni stonden de velden in bloei en kon je genieten van een prachtige blauw-paarse gloed. Onlangs is het vlas geoogst en de opbrengst was prima. Op een vlasmanifestatie in Usseleres (buurtschap van Enschede) werd vorige week bekendgemaakt dat er in totaal 19.416 kilo vlaszaad van de akkers is gehaald. Dit zaad wordt gebruikt voor de productie van lijnzaadolie, grondstof voor verf. Een schildersbedrijf uit Enschede werkt er mee en wil deze speciale verf meer gaan toepassen. Het telen van vlas is een economisch landbouwexperiment. De vlasteelt is nl. een innovatie! Behalve in verf kan dit oeroude gewas ook gebruikt worden in textielproducten, isolatiematerialen, in touw, papier maar ook in composieten (kunststoffen). Het verwerken van vlas in nieuwe producten gebeurt door bedrijven in Overijssel. Op die manier ontwikkelt zich in onze provincie een interessante biobased economie. Dat levert banen op voor hoger en lager opgeleiden.

Maar ondanks het positieve begin van de vlasteelt moet er meer gebeuren om de verbouw van vlas rendabel te maken. Belangrijk is om meer hectares beschikbaar te krijgen. Het dubbele is nodig (35 hectare). De gemeente Enschede heeft al toegezegd meer grond in de aanbieding hebben: op de Usseleres en bij Glanerbrug. Het is natuurlijk verstandig om verder te kijken dan in Enschede. Er zijn contacten gelegd met Almelo en Haaksbergen die gronden hebben waarmee voorlopig niets gebeurt wegens gebrek aan woningbouwplannen ,etc. Deze gebieden kunnen prima (tijdelijk) gebruikt worden voor de vlasteelt. Verder is het belangrijk om de kennis over de vlasteelt en het brede duurzame gebruik ervan uit te dragen bij de agrariërs en het bedrijfsleven. Zo zijn er beslist kansen voor een zogenoemde biobased economy in Overijssel (vooral Twente) en Gelderland (vooral Achterhoek). Een seminar over dit onderwerp met een daaraan gekoppelde beurs zou een zet in de rug kunnen zijn.

 

 

 

 

Provincie steunt acties voor meer banen in Twente

DAFProvinciale Staten van Overijssel willen dat de provincie actief meewerkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Twente. Daarbij ligt het accent op een banenplan voor Twente, gericht op lager- en middelbaar opgeleiden en op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een motie van PvdA en CDA met die strekking is woensdag 2 juli door alle statenfracties aangenomen.

Deze motie is tot stand gekomen op initiatief van de PvdA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   De motie “steun werkgelegenheid voor Twente en Hardenberg” roept Gedeputeerde Staten op om binnen de Economic Development Board Twente met gemeenten, bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen te werken aan concrete verbetering van de werkgelegenheid in Twente. Kansen liggen er o.m. voor de hightech maakindustrie waar behoefte is aan goed geschoold personeel. Maar er moet ook aan dacht zijn voor lager opgeleiden en mensen die nu een bijstandsuitkering hebben. Intensieve samenwerking tussen provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs is dringend en blijvend nodig om meer structurele banen te scheppen. De urgentie is duidelijk, zoals ook gedeputeerde Rietkerk aangaf. Hij is met spoed aan de slag gegaan. Al op vrijdag 4 juli besprak de Economic Development Board Twente de verbeteracties voor de werkgelegenheid in Twente/Enschede.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ook gaan GS samen met Drenthe lobbyen voor het banenplan “Vierkant voor Werk” van Hardenberg en gemeenten in Zuidoost Drenthe. Een interessant onderdeel van Vierkant voor Werk is het idee om een experiment uit te voeren voor een regelarme grensregio die het gemakkelijker moet maken voor werkzoekende Nederlanders om in Duitse bedrijven vacatures te vervullen. PS willen dat deze proef ook wordt gedaan in de grensregio Twente, Euregio.                                                                                                                    De PvdA-fractie is erg blij met de brede steun voor onze motie met acties voor verbetering van de werkgelegenheid. Wij zijn natuurlijk niet voor niets de Partij van de Arbeid. De economie staat er in een flink deel van Overijssel bepaald niet florissant voor. De werkloosheid is vooral in Twente dramatisch hoog met negatieve uitschieters in Enschede en Almelo. Het is de hoogste tijd dat de provincie de handen uit de mouwen steekt en medeverantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van effectieve plannen om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk aan een baan te helpen.                                                               De PvdA-fractie verwacht snel na de zomer het actie-banen-plan van de met topvrouwen versterkte Twente Board. We hebben voorgesteld hierover in Provinciale Staten een debat te voeren.

Topvrouwen in ‘mannenclub’ Twente Board

De samenstelling van de Economic Development Board Twente is te eenzijdig en geen afspiegeling van de samenleving. Ik ben het eens met de kritiek van staatssecretaris Sharon Dijksma op het ontbreken van vrouwen Twente Board, die afgelopen vrijdag van start ging. De Economic Development Board Twente bestaat uit topmensen uit het openbaar bestuur, bedrijfsleven en onderwijs en heeft als belangrijkste taak het stimuleren van de werkgelegenheid in Twente. Ze bestaat op dit moment uit tien mannen. Staatssecretaris Dijksma noemt het “archaïsch” en “niet van deze tijd” dat er geen Twentse topvrouwen deel uit maken van deze organisatie.

Dat is inderdaad opvallend en verbazingwekkend. En dat is voor mij de reden om namens de PvdA statenfractie Overijssel schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De provincie is in de Twente Board vertegenwoordigd door gedeputeerde Theo Rietkerk. Een instelling die zo’n belangrijke taak heeft als het terugdringen van de hoge werkloosheid in Twente zou er goed aan doen een afspiegeling van de samenleving te zijn. Er zijn legio buitengewoon getalenteerde Twentse topvrouwen die actief zijn in de samenleving, en zeer geschikt zouden zijn voor de Twente Board. Wij horen graag van de gedeputeerde waarom zij desondanks niet van de partij zijn.                                              De PvdA Overijssel vraagt zich af hoe het komt dat geen topvrouwen zitting hebben in de Twente Board, en verwacht dat gedeputeerde staten op korte termijn concrete actie ondernemen om dit “recht te zetten”.