Provincie werkt mee aan delta-banenplan voor Twente

20201814-metaal-slijpen-op-staal-plaat-close-upDe provincie Overijssel gaat meewerken aan een Delta-banenplan voor de regio Twente. Dat antwoordde gedeputeerde Rietkerk op PvdA-vragen in de commissie regionale economie van woensdag 18 juni over de voorstellen die de commissie Draijer deed in het rapport “Versterken economische kracht van Twente”. Deze commissie heeft in opdracht van de Regio Twente de bestaande economische plannen bekeken en de aanpak van de werkloosheid. Een van de belangrijkste conclusies is dat het dringend nodig is om in Twente een brede banenmotor te creëren, vooral voor de lager opgeleiden. Kansen liggen er met name in de high tech maakindustrie.                                                               Rietkerk meldde dat de pasbenoemde strategic economic development board voor Twente hiermee aan de slag gaat. Dit staat boven aan hun agenda voor hun eerste vergadering op 4 juli. In deze board zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en overheid; ook de provincie.

De inzet van Overijssel is om de aanbevelingen van de commissie Draijer te vertalen in concrete, uitvoerbare actiepunten. De urgentie is duidelijk. Lastiger is het om dit goed te coördineren en de verantwoordelijkheden van alle partijen te bepalen. Ook is op dit moment niet duidelijk hoeveel geld gemoeid is met de uitvoering van een groot actie-banen-plan voor Twente. Rietkerk gaat de PvdA-vragen binnenkort getailleerder beantwoorden evenals de schriftelijke vragen die wij onlangs stelden over het interessante banenplan van Hardenberg en de regio Zuidoost Drenthe dat “Vierkant voor Werk” heet. De PvdA-fractie vindt dit plan inspirerend en volgens ons kan dit als voorbeeld dienen voor Twente. Bijzonder in het plan “Hardenberg” is het idee om een experiment te organiseren voor een regelarme grensregio. De opzet is om belemmeringen weg te nemen voor het werken in Duitsland zodat Nederlandse werkzoekenden ook vacatures kunnen vervullen bij Duitse bedrijven in de grensstreek. De PvdA ziet graag dat deze grensregio zich uitstrekt richting Twente en de Euregio.                                                                                          PvdA Overijssel gaat de banenplannen voor Twente en Hardenberg inbrengen in de vergadering van Provinciale Staten van 2 juli.

 

 

Banenplan Vierkant voor Werk voorbeeld voor Twente

meer banen in de maakindustrie

meer banen in de maakindustrie

De gemeente Hardenberg heeft samen met de Drentse gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen het banenplan “Vierkant voor Werk” gelanceerd. Doel van het plan is om in samenwerking met het bedrijfsleven de werkloosheid in de regio in drie jaren met een kwart terug te dringen tot het landelijk gemiddelde van acht procent. “Vierkant voor Werk” wil arbeidsplaatsen voor werkzoekende jongeren en ouderen creëren en behouden, vooral in de (maak)industrie, agro-business en het toerisme. De focus ligt op mensen met een lagere en middelbare opleiding. Voor uitvoering van het plan vragen de gemeenten om een bijdrage van € 75 miljoen aan PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Die heeft op landelijk niveau een budget van € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor dit soort banenplannen.                                                                                                                                                      De PvdA Statenfractie is enthousiast over “Vierkant voor Werk” en vraagt aan Gedeputeerde Staten of zij bereid zijn met Drenthe en de minister op te trekken om te bevorderen dat het plan uitgevoerd kan worden. Bovendien is de sociaaleconomische problematiek in de regio Hardenberg/ Zuid Oost Drenthe is vergelijkbaar met die van Twente. De PvdA vraag zicht daarom ook af of GS misschien mogelijkheden zien om voor Twente ook zo’n actie-banenplan te realiseren, bijvoorbeeld in samenwerking met de Regio Twente, Netwerkstad en de Euregio.

Regelarme grenszone                                                                                                      Een opmerkelijk idee in “Vierkant voor Werk” is een experiment voor het creëren van een regelarme Duits-Nederlandse grenszone. Duitse en Nederlandse juridische en arbeidsrechtelijke regels belemmeren het Nederlanders om in Duitsland een baan te zoeken. Dat, terwijl Duitse bedrijven vacatures hebben die door inwoners van de Overijssels/Drentse grensregio vervuld zouden kunnen worden. De PvdA Overijssel is benieuwd naar de mening van Gedeputeerde Staten over dit experiment, en vraagt zich af of hier een kans ligt om zo’n regelarme grenszone uit te breiden naar het gebied van de Euregio. Zo’n regelarme grenszone kan stimulerend werken voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het bevorderen van het vestigingsklimaat voor ondernemingen en het stimuleren van onderwijsuitwisselingen. Dat is goed voor Twente, en goed voor Overijssel.

Wordt de Euregio een regelarm grensgebied?

Wordt de Euregio een regelarm grensgebied?

 

Steun voor toekomst-debat Regionaal Bedrijventerrein Twente

XL Businesspark zoals dat zou kunnen worden

XL Businesspark zoals dat zou kunnen worden

Het gaat niet goed met het Regionaal Bedrijventerrein Twente/ XL Businesspark, Almelo. De gronduitgifte en bedrijfsvestigingen blijven ver achter bij de gestelde doelen en de kosten zijn veel te hoog. Op initiatief van de PvdA-statenfractie komt er nog dit jaar een debat over de toekomst van dit bedrijventerrein dat ruimte biedt aan grotere productiebedrijven en ondernemingen in de logistiek. Een motie van de PvdA werd op 28 mei in Provinciale Staten met algemene stemmen aangenomen. Voordat het RBT aan de orde kwam in PS was er eerst een uitgebreide discussie in de commissie regionale economie die vooral ging over de buitensporig hoge vergoedingen voor de ingehuurde directie en casemanager. PvdA en CDA hadden over dit onderwerp kritische vragen gesteld. Centraal punt: deze managementvergoedingen zijn strijdig met Wet Normering Topinkomens (semi)publieke sector, de WNT. De directie verdient €160.000,- per jaar voor een werkweek van 20 uur en de casemanager ontvangt jaarlijks €100.000,- voor 12 uur per week.

Gedeputeerde Ineke Bakker werd flink aan de tand gevoeld. Dat kwam, omdat niet alleen voor de PvdA, maar voor elke fractie het moeilijk te verteren was dat de regeling met het ingehuurde peperdure topkader was verlengd tot 1 januari 2016 en dat hieraan niet te tornen viel. Het viel allemaal onder het zogenaamde overgangsrecht en we konden er niets aan veranderen. Maar plotseling lag het toch anders. Uit een spoedbrief van Gedeputeerde Staten, die we de avond voor de PS-vergadering kregen, bleek dat het overgangsrecht hier niet geldt en de WNT volledig van toepassing is. Bakker deelde onze conclusie dat het contract met de RBT-top niet rechtsgeldig is en dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van die managementvergoedingen. De gedeputeerde had het zelfs over terugbetaling van de vergoedingen boven de WNT-norm. Zij gaat dit voortvarend aanpakken en onderneemt actie in de richting van de andere RBT-partners: de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo en Borne.                                                                                                                   De begrijpelijke ophef over de buitensporige vergoedingen past in beeld van een RBT-organisatie die erg veel kosten maakt. Daar moet goed naar gekeken worden. Het doel is dat elk jaar minstens 6 hectare RBT-terrein wordt uitgegeven. Dat blijft ver achter tot nu toe: nog geen 2 hectare. Dat betekent dat provincie en de RBT-gemeenten elk jaar mijloenen moeten bijlappen. En het is de vraag of deze overheden zich dat ook nog jaren kunnen permitteren.

Wij vinden het nodig dat de RBT-organisatie onder de loep wordt genomen. Dat kan niet anders gezien de zorgelijke financiële situatie en de magere resultaten. Daarbij moeten we ook kijken naar de doelen voor de toekomst, de opzet en structuur. In PvdA-fractie komt principe-vraag op of het RBT in de huidige opzet wel toekomst-vast kan zijn? Is het financieel houdbaar en wat zou de positie van de provincie moeten zijn? Dit zullen we inbrengen in het aanstaande PS-debat.                                                                                  In de PvdA-motie, met statenbrede steun, hebben we geregeld dat GS een nieuwe structuur voor de RBT-organisatie in kaart brengen waarbij kostenbeheersing essentieel is en beloningen voor RBT-toppersoneel ruim onder de WNT-norm blijven en aansturing plus prestatieafspraken met de directie worden vastgelegd. Deze input is nodig voor een grondig statendebat over het Regionaal Bedrijventerrein Twente en zijn toekomst. De uitkomsten moeten GS gebruiken als inzet voor besluitvorming in het algemeen bestuur RBT.

 

 

 

.

 

Economie Overijssel krimpt, tijd voor herijking economisch beleid

kantoor te huurDe economie kruipt langzaam uit het dal maar de werkloosheid blijft stijgen. Dat is landelijke beeld. De situatie in Overijssel is helaas zorgelijker. In 2013 een krimp van ruim 1 procent. In Twente zelfs min 2%. Dat zijn de treurige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het jaar 2012 stond vooral in het teken van vormgeving nieuw regionaal economisch beleid. De provincie ging meer vraag-gestuurd werken. Dat betekende goed luisteren naar ondernemers en kennisinstellingen en op basis daarvan beleid maken dat haalbaar en realistisch zou moeten zijn. Onderdelen van dit economisch beleid zijn uitgewerkt in investeringsbesluiten en sinds eind 2012 in uitvoering.

Als we na drie jaar statenperiode terugkijken op de vorderingen van het regionaal economisch beleid dan constateert PvdA dat er heel veel beleid is gemaakt, maar dat stevige economische effecten er nauwelijks zijn. Het lukt niet om flinke meters te maken, zeker niet als het om werkgelegenheid gaat. Dat terwijl de budgetten voor economie in deze statenperiode veel hoger zijn dan in de vorige (circa 2x meer). Dit blijkt o.m. uit de jaarstukken 2013 van de provincie. Daarom is het goed om dit regionaal economisch beleid grondig te evalueren in relatie tot economische ontwikkeling en werkgelegenheid in regio’s van Overijssel. In de statencommissie regionaal economisch beleid stelden we dit onlangs voor en gedeputeerde Rietkerk zegde toe mee te werken aan zo’n evaluatie. Afgesproken is deze in september gereed te hebben en daarna te bespreken in de commissie. Niet alleen de PvdA had behoefte aan herijking of het leggen van andere accenten in het economisch beleid van Overijssel. Deze signalen gaven ook ChristenUnie,CDA,D66 en GroenLinks af.

Belangstelling innovatie                                                                                                                                                                                                                                                                        Ondernemers blijken veel belangstelling te hebben voor innovatie, maar uitvoering van het provinciaal innovatieprogramma blijft achter. Reden: de lange voorbereidingstijd en looptijd van de aanvragen en de financiële mogelijkheden van ondernemers die kennelijk beperkt zijn..Zo is de uitgave van innovatievouchers (een soort waardebonnen) voor gebruik in innovatiecentra kleiner dan verwacht omdat bedrijven zelf niet of nauwelijks in staat zijn om zelf minimaal de vereiste 50% cofinanciering in te brengen. De PvdA stelde voor om die bijdrage van de bedrijven te verlagen tot onder de 50%. Gedeputeerde Rietkerk meldde die cofinanciering te beperken tot 30%. Helaas loopt het herstructureringsprogramma bedrijventerreinen achter. Ook hier bestaat het probleem met cofinanciering maar dan door gemeenten. Ook hier is de vraag aan de orde wat GS denken te ondernemen om de noodzakelijke herstructurering van verouderde bedrijventerreinen goed op gang te brengen en te houden? Rietkerk vertelde op korte termijn met de nieuwe wethouders economie hierover te gaan overleggen. Daarbij komt ook de hoogte van de gemeentelijke cofinanciering aan de orde. Die zou volgens de gedeputeerde best onder de 50% kunnen uitkomen.

Kleinere bedrijven doen het beter                                                                                                                                                                                                                                                                      Hazemeijer HengeloIn al die tegenvallende economische ontwikkelingen in Overijssel is gelukkig toch ook een opvallend positief punt te zien. Dat is de groei van de kleinere bedrijven: ruim 1 procent in 2013. Het is belangrijk dat deze bedrijven ruimte krijgen en steun zodat ze kunnen groeien en zorgen voor meer banen. De PvdA pleit hier constant voor en heeft dit ook kunnen verankeren in het economisch beleid van Overijssel. En met succes, want de kleinere bedrijven blijken vaak groeibriljanten te zijn.

PvdA-motie leidt tot goed advies planschade bij leegstandsbestrijding kantoren

kantoor te huurHet is alweer anderhalf jaar geleden dat statenbreed een PvdA-motie werd aangenomen die tot doel had op landelijk niveau financiële maatregelen te ontwikkelen die leegstandsbestrijding van kantoren en ander commercieel vastgoed soepeler kunnen laten lopen. De door mij ingediende motie heeft via het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en het Rijk geleid tot een interessante notitie van prof. A.G. Bregman over het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade daarbij. Het advies van deze topdeskundige laat zien dat het argument dat je vaak hoort over risico’s van planschade geen probleem hoeft te zijn als je maar op tijd duidelijk maakt dat bestemmingen gewijzigd worden. Dat houdt in dat 1 tot 2 jaar voordat een nieuw bestemmingsplan in procedure komt, dit moet worden aangekondigd. Projectontwikkelaars weten het op tijd en kunnen deze nieuwe ontwikkelingen, bestemmingen benutten. Doen ze dat niet dan kunnen ze geen schadeclaims indienen. Dit vindt de PvdA belangrijk omdat hierdoor een financiële blokkade wegvalt . Op die manier is het vinden en realiseren van nieuwe bestemmingen voor leegstaande kantoor- en andere gebouwen beter mogelijk. Dat gaat zelfs veel verder dan leegstandsbestrijding. Hier zit ook een link met het terugdringen van overcapaciteit van (bouw)plannen waarover Provinciale Staten discussiëren in het kader van de slechte grondposities van gemeenten. Het advies van prof. Bregman is daar ook goed toepasbaar. Op ons aandringen pakken Gedeputeerde Staten dat ook op.Het is mooi om te zien dat Deventer en Zwolle het Bregman-advies gebruiken. De PvdA wil dat de provincie ook de andere gemeenten in Overijssel stimuleert om dit te doen.

GS melden in een brief dat zij kijken naar de ervaringen van de provincie Utrecht die actief met gemeenten afspraken maakt voor het schrappen van (overbodige)plannen en het veranderen van onrendabele bestemmingen. Utrecht loopt voorop en krijgt ook nog eens steun van minister Melanie Schulz (infrastructuur en milieu). Zij antwoordde enthousiast op vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer die haar mening vroeg over de “Utrecht-methode”. Daar wordt met gemeenten een ruimtelijke structuurvisie kantoren gemaakt en daarna volgen er zogenoemde provinciale inpassingsplannen die dit allemaal planologisch borgen.De PvdA-statenfractie wil dat Overijssel het goede voorbeeld van Utrecht volgt en zo ook haar doorzettingskracht gebruikt.

te huur gebouwDe uitvoering van de PvdA-motie heeft even op zich laten wachten maar met het resultaat zijn we tevreden. Het “Bregmanpaper” geeft een boost aan de provincie en gemeenten, zoals Enschede, om samen met marktpartijen zoals projectontwikkelaars te komen tot nieuwe maatschappelijke en economische functies voor leegstaand commercieel vastgoed. Zo gaan we van leegstand naar welstand.

Oeroude vlasteelt stimuleert economische innovatie

René zaaide ook vlas op de Usseleres

René zaaide ook vlas op de Usseleres

Bij vernieuwing van de agrarische sector denk je aan nieuwe high tech melkmachines, aan biovergisting, aan goed geïsoleerde stallen en apparatuur om vieze lucht te zuiveren. Maar is het telen van oude gewassen ook innovatie? Ja!.    Afgelopen zaterdag was ik aanwezig bij een primeur : het zaaien van het eerste vlaszaad op de Usseleres in Enschede. Daar was een stuk grond van zo’n 4 hectare vrijgemaakt voor het telen van vlas, een oeroud landbouwgewas dat hier 100 jaar eerder ook werd verbouwd. De Usseleres is nu eigenlijk bestemd als bedrijventerrein. Maar ondernemingen komen er voorlopig niet en de grond blijft gewoon voor agrarische doelen beschikbaar. Jaar in, jaar uit schoot er metershoge mais uit de grond. Leuk voor het vee dat het als voer opat. Maar het leverde een dodelijk saai beeld op in het landschap van de bollende es. Die tijd is nu voorbij. Mais maakt plaats voor de kracht van het vlas: innovatie in de landbouw en nog wel bij de stad Enschede. Op de Usseleres kan het vlas naar verwachting worden geoogst in augustus. Het is zogenoemd olievlas; het levert lijnzaadolie op dat weer grondstof is voor de verf. Deze wordt in de buurt verwerkt door een schildersbedrijf.

Vlas levert van oudsher (al 6000 jaar lang) textielvezel, maar in deze tijd zijn er veel meer toepassingen. Het zit bijvoorbeeld in dakplaten met vlasisolatie, in scheidingswanden en vlaswol. Er wordt nu ook nog linnen van gemaakt en ook touw en papier. Bijzonder is de verwerking van vlasvezels in composieten (kunststoffen). En deze worden steeds vaker gebruikt door de auto-industrie. Zelfs in de medische wetenschap worden er proeven genomen met biocomposiet (inclusief vlasvezels) in nieuwe gewrichten, etc.

Positief is ook dat het verwerken van vlas in de meest uiteenlopende nieuwe producten gebeurt door bedrijven en instellingen in Overijssel. Zo ontstaat hier een interessante “biobased” economie die werkgelegenheid oplevert voor hoger en lager opgeleiden. Na 1 seizoen maakt het vlas plaats voor een ander landbouwgewas, zoals tarwe (spelt). Dan komt het vlas weer terug. Deze gewasrotatie gaat zo 5 jaren door. Voor deze periode zijn er contracten afgesloten met de agrariërs. Dit seizoen wordt er op de Usseleres en ook bij Glanerbrug in totaal op 14 hectare grond vlas geteeld.                                                    Vanuit de historie zit de kracht van vlas nu in de innovatie en in de duurzame, groene economie. Daarbij zijn Enschede en Overijssel gangmakers. Zo zie je maar hoe stad en platteland elkaar kunnen versterken. De PvdA is blij met dit project.

Provincie investeert in Twente met Enschede als koploper

PolaroidgebouwIn de laatste vergadering van 2013 zijn Provinciale Staten zonder morren akkoord gegaan met een investering van bijna 21 miljoen euro in projecten van de Netwerkstad Twente.  Met bijdragen van de betrokken gemeenten (40 miljoen) en van andere partners (cofinanciering van 30 miljoen)  is in totaal ruim 90 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van 13 zogenoemde vliegwielprojecten. De start van de realisatie is voorzien voor 2014/2015.  De projecten moeten leiden tot verbetering van de binnensteden, versterking van het economisch (vestigings) klimaat en het binden van mensen met talenten en kennis aan de regio Twente. Interessant is de afspraak dat de netwerksteden Enschede, Hengelo, Borne, Almelo en Oldenzaal zich scherper gaan concentreren op die woon- en werklocaties die de meeste toevoegde waarde opleveren voor de hele regio. Zij gaan samen strategisch programmeren zoals dat heet. Dat zal dé succesfactor moeten zijn voor een toekomstbestendige Netwerkstad Twente.

Van de projecten die op redelijk korte termijn aangepakt worden zijn er 4 in Enschede. Het gaat om de noordelijke spoorzone , het verbeteren van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer waarbij economische functies, fietsvoorzieningen en voetgangers een belangrijke rol spelen. Een ander Enschedees project is de verbindingszone Stadscampus-binnenstad. Het is de bedoeling hier de zuidwestelijke binnenstad te versterken op gebied van economische ontwikkeling en innovatie (kennis, technologie, en zorg) stedelijke vernieuwing en bereikbaarheid. Het derde project dat in Enschede wordt gerealiseerd is de vestiging van de Nederlandse Reisopera (NRO) in de Performance Factory, de talentfabriek voor stad en regio op het voormalige Polaroidterrein. De doorontwikkeling van de International School Twente is het vierde project in onze stad. Deze onderwijsinstelling bestaat uit een onderdeel voor basisonderwijs en een voor voortgezet onderwijs.

De PvdA-statenfractie juicht de samenwerking van de Twentse steden in de Netwerkstad van harte toe. Er zijn goede afspraken gemaakt en vastgelegd in een degelijk werkprogramma en in een ambitieus ontwikkelperspectief voor de langere termijn (20140). De geplande investeringen in stedelijke kwaliteit en economisch klimaat vinden we positief en scheppen de verwachting dat de vijf steden en de regio Twente samen het goede spoor te pakken hebben. De PvdA-fractie heeft vele pogingen gedaan om de financiële bijdrage van de Provincie Overijssel voor de Netwerkstad Twente omhoog te krijgen. Bijna 21 miljoen euro lijkt heel wat, maar staat in geen verhouding tot wat Zwolle krijgt: meer dan het dubbele, 45 miljoen. Extra geld voor de Netwerkstad Twente wordt helaas geblokkeerd door de huidige coalitie van CDA, VVD, CU/SGP. Die combinatie heeft zijn langste tijd gehad, moeten we maar denken.