Twente Board moet eind oktober met banenplan komen

DAFHet is stil rond de Twente Board. Té stil, vindt de PvdA-statenfractie. De Economic Development Board Twente(zoals die voluit wordt genoemd) is begin juli voortvarend van start gegaan met het uitwerken van concrete verbeteracties voor de werkgelegenheid in deze regio. Centraal staat het maken van een megabanenplan, gericht op lager- en middelbaar geschoolden en op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (zoals bijstandsgerechtigden). In een statenbreed aangenomen motie van PvdA/CDA kreeg Gedeputeerde Staten en met name Theo Rietkerk, die namens de provincie deelnemer is van de Twente Board, de opdracht om alles uit de kast te halen voor een plan dat vooral de urgente werkloosheid in Enschede en Almelo moet bestrijden                                                                                     In de statencommissie van 24 september meldde Rietkerk dat er eigenlijk niets te melden viel over de vorderingen van de Twente Board. Natuurlijk zit er een zomer tussen, maar dat er kennelijk nog geen plan in zicht is, vindt de PvdA onacceptabel. Is de urgentie van de werkloosheid in Twente wel voldoende doorgedrongen tot de Twente Board? Is de organisatie wel op orde? Wij hebben sterk aangedrongen op meer actie, meer peper. De PvdA eist dat er eind oktober een plan op tafel ligt van Provinciale Staten. Dat is vlak voor de behandeling van de zgn. kerntakenbegroting 2015. Dat moment moeten we aangrijpen om de uitvoering van zo’n banenplan inhoudelijk en financieel mede mogelijk te maken. We mogen geen tijd verliezen.                                                                                              De PvdA kreeg bijval van alle statenfracties. Gedeputeerde Rietkerk zei zich gesteund te voelen om “kracht bij te zetten” in de Twente Board die op 6 oktober weer vergadert. Een banenplan voor Twente , in combinatie met een groei –en investeringsprogramma, is de beste basis om werkzoekenden weer aan een baan te helpen. De provincie zal zijn verantwoordelijkheid op dat punt nemen, ook in financiële zin. Dan hebben we het zeker over meer dan die schamele 1 miljoen die het CDA beschikbaar wilde stellen aan de gemeente Enschede als steun voor een ruimer arbeidsmarktbeleid. Dat plannetje werd overigens terecht door de andere statenfracties afgeserveerd als een “goedkope verkiezingsstunt”. De PvdA maakt zich hard voor een serieus plan dat positievere effecten zal hebben op de werkgelegenheid in Twente. We houden de politieke druk op de ketel van de provincie, andere overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

 

 

Goede vlasoogst in Enschede biedt toekomstperspectief

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe vlasoogst is binnen, een goed begin van landbouwinnovatie in Enschede. Op de Usseleres en andere gebieden binnen de gemeentegrenzen van Enschede is op 16 hectare eind maart vlas ingezaaid. In juni stonden de velden in bloei en kon je genieten van een prachtige blauw-paarse gloed. Onlangs is het vlas geoogst en de opbrengst was prima. Op een vlasmanifestatie in Usseleres (buurtschap van Enschede) werd vorige week bekendgemaakt dat er in totaal 19.416 kilo vlaszaad van de akkers is gehaald. Dit zaad wordt gebruikt voor de productie van lijnzaadolie, grondstof voor verf. Een schildersbedrijf uit Enschede werkt er mee en wil deze speciale verf meer gaan toepassen. Het telen van vlas is een economisch landbouwexperiment. De vlasteelt is nl. een innovatie! Behalve in verf kan dit oeroude gewas ook gebruikt worden in textielproducten, isolatiematerialen, in touw, papier maar ook in composieten (kunststoffen). Het verwerken van vlas in nieuwe producten gebeurt door bedrijven in Overijssel. Op die manier ontwikkelt zich in onze provincie een interessante biobased economie. Dat levert banen op voor hoger en lager opgeleiden.

Maar ondanks het positieve begin van de vlasteelt moet er meer gebeuren om de verbouw van vlas rendabel te maken. Belangrijk is om meer hectares beschikbaar te krijgen. Het dubbele is nodig (35 hectare). De gemeente Enschede heeft al toegezegd meer grond in de aanbieding hebben: op de Usseleres en bij Glanerbrug. Het is natuurlijk verstandig om verder te kijken dan in Enschede. Er zijn contacten gelegd met Almelo en Haaksbergen die gronden hebben waarmee voorlopig niets gebeurt wegens gebrek aan woningbouwplannen ,etc. Deze gebieden kunnen prima (tijdelijk) gebruikt worden voor de vlasteelt. Verder is het belangrijk om de kennis over de vlasteelt en het brede duurzame gebruik ervan uit te dragen bij de agrariërs en het bedrijfsleven. Zo zijn er beslist kansen voor een zogenoemde biobased economy in Overijssel (vooral Twente) en Gelderland (vooral Achterhoek). Een seminar over dit onderwerp met een daaraan gekoppelde beurs zou een zet in de rug kunnen zijn.

 

 

 

 

Actie voor topvrouwen in Twente Board

De Economic Development Board Twente (afgekort Twente Board) is eenzijdig samengesteld omdat topvrouwen ontbreken en is zo zeker geen afspiegeling van de samenleving. Gedeputeerde Staten zijn dat met de PvdA-fractie eens. Begin juli stelde ik schriftelijke vragen aan GS omdat er ophef ontstond over de toen net opgerichte “mannenclub” Twente Board. De PvdA heeft kritiek op de samenstelling van deze organisatie waarin de Provincie vertegenwoordigd is door gedeputeerde Theo Rietkerk. GS vinden met ons dat Twentse topvrouwen een plek moeten hebben in de Twente Board maar nuanceren dit door in hun antwoord te melden dat “iedereen die waarde kan toevoegen een plek zou moeten hebben in de Twente Board. Of dit een man of vrouw is, is minder relevant”.

GS geven aan dat bij de benoeming van Board-leden, Twentse netwerken, zoals het georganiseerde bedrijfsleven, een rol hebben gekregen. Dit gebeurde om zo draagvalk en blijvende betrokkenheid van deze netwerken te waarborgen. Deze Twentse netwerken worden ook wel “old boys networks” genoemd. Mannen voeren er de boventoon. Dat zegt veel, zo niet alles.                                                                                                                  De PvdA-fractie vindt dat GS op korte termijn actie moeten ondernemen om alsnog topvrouwen uit de regio in de Twente Board te krijgen. Gedeputeerde Staten verwijzen in hun antwoorden naar de opvattingen van Board-voorzitter Hazewinkel die in de media heeft opgemerkt meer vrouwen in de Board te willen en aandacht heeft voor (gender)diversiteit. GS delen zijn menig en gedeputeerde Rietkerk heeft in de commissie regionale economie toegezegd met de heer Hazewinkel te overleggen hoe topvrouwen betrokken worden bij de Economic Development Board Twente.

 

Europese steun voor werkloze bouwvakkers in Overijssel

foto bouwplaats met kranenDe PvdA is enthousiast Europese steun voor werkloze bouwvakkers naar Overijssel halen. De Europese Commissie is van plan om € 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen om honderden werkloze bouwvakkers in Gelderland en Overijssel aan een nieuwe baan te helpen. Dat geld komt uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). “De crisis heeft bijzonder zware gevolgen gehad voor de bouwsector in Gelderland en Overijssel en de ontslagen werknemers ondervinden er moeilijkheden om een nieuwe baan te vinden,” aldus EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor. “Dit voorstel zou ertoe bijdragen hun kansen te verhogen op een overstap naar een nieuwe baan.”                                                                                                                                       Ik ben erg blij met het voornemen van de EU-commissaris. In Overijssel zitten honderden bouwvakkers tegen hun zin werkloos thuis. Met dit Europese geld kunnen zij omgeschoold worden en werkervaring opdoen, en zo hopelijk snel weer aan de slag.

Twee jaar geleden stelde ik namens de PvdA-fractie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over een bijdrage uit hetzelfde EFG van bijna € 3 miljoen voor een project om werkloze bouwvakkers in de Gelderse Achterhoek om- of bij te scholen zodat zij binnen of buiten de bouwsector een (nieuwe) baan zouden kunnen vinden. Overijssel viel toen buiten de boot omdat de criteria van het Europese Fonds Globalisering waren veranderd. Dit keer lijkt het er voor de werkloze bouwvakkers in Overijssel beter uit te zien. Ze krijgen nu wel hulp van Europa om aanvullende beroepsopleidingen te volgen of zich om te scholen voor ander werk. De subsidie van 1,6 miljoen euro is ook bedoeld voor outplacement en het opzetten van een mobiliteitspool.

Ik ga na het zomerreces in de statencommissie regionale economie vragen stellen aan gedeputeerde Rietkerk over de besteding van dit Europese geld. Gezien de hoge werkloosheid onder bouwvakkers in Twente lijkt het mij logisch dat een flink deel van het Europese budget, eventueel aangevuld met bijdragen van andere organisaties (Provincie?) wordt gebruikt in de Twentse regio.

Provincie steunt acties voor meer banen in Twente

DAFProvinciale Staten van Overijssel willen dat de provincie actief meewerkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Twente. Daarbij ligt het accent op een banenplan voor Twente, gericht op lager- en middelbaar opgeleiden en op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een motie van PvdA en CDA met die strekking is woensdag 2 juli door alle statenfracties aangenomen.

Deze motie is tot stand gekomen op initiatief van de PvdA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   De motie “steun werkgelegenheid voor Twente en Hardenberg” roept Gedeputeerde Staten op om binnen de Economic Development Board Twente met gemeenten, bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen te werken aan concrete verbetering van de werkgelegenheid in Twente. Kansen liggen er o.m. voor de hightech maakindustrie waar behoefte is aan goed geschoold personeel. Maar er moet ook aan dacht zijn voor lager opgeleiden en mensen die nu een bijstandsuitkering hebben. Intensieve samenwerking tussen provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs is dringend en blijvend nodig om meer structurele banen te scheppen. De urgentie is duidelijk, zoals ook gedeputeerde Rietkerk aangaf. Hij is met spoed aan de slag gegaan. Al op vrijdag 4 juli besprak de Economic Development Board Twente de verbeteracties voor de werkgelegenheid in Twente/Enschede.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ook gaan GS samen met Drenthe lobbyen voor het banenplan “Vierkant voor Werk” van Hardenberg en gemeenten in Zuidoost Drenthe. Een interessant onderdeel van Vierkant voor Werk is het idee om een experiment uit te voeren voor een regelarme grensregio die het gemakkelijker moet maken voor werkzoekende Nederlanders om in Duitse bedrijven vacatures te vervullen. PS willen dat deze proef ook wordt gedaan in de grensregio Twente, Euregio.                                                                                                                    De PvdA-fractie is erg blij met de brede steun voor onze motie met acties voor verbetering van de werkgelegenheid. Wij zijn natuurlijk niet voor niets de Partij van de Arbeid. De economie staat er in een flink deel van Overijssel bepaald niet florissant voor. De werkloosheid is vooral in Twente dramatisch hoog met negatieve uitschieters in Enschede en Almelo. Het is de hoogste tijd dat de provincie de handen uit de mouwen steekt en medeverantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van effectieve plannen om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk aan een baan te helpen.                                                               De PvdA-fractie verwacht snel na de zomer het actie-banen-plan van de met topvrouwen versterkte Twente Board. We hebben voorgesteld hierover in Provinciale Staten een debat te voeren.

Topvrouwen in ‘mannenclub’ Twente Board

De samenstelling van de Economic Development Board Twente is te eenzijdig en geen afspiegeling van de samenleving. Ik ben het eens met de kritiek van staatssecretaris Sharon Dijksma op het ontbreken van vrouwen Twente Board, die afgelopen vrijdag van start ging. De Economic Development Board Twente bestaat uit topmensen uit het openbaar bestuur, bedrijfsleven en onderwijs en heeft als belangrijkste taak het stimuleren van de werkgelegenheid in Twente. Ze bestaat op dit moment uit tien mannen. Staatssecretaris Dijksma noemt het “archaïsch” en “niet van deze tijd” dat er geen Twentse topvrouwen deel uit maken van deze organisatie.

Dat is inderdaad opvallend en verbazingwekkend. En dat is voor mij de reden om namens de PvdA statenfractie Overijssel schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De provincie is in de Twente Board vertegenwoordigd door gedeputeerde Theo Rietkerk. Een instelling die zo’n belangrijke taak heeft als het terugdringen van de hoge werkloosheid in Twente zou er goed aan doen een afspiegeling van de samenleving te zijn. Er zijn legio buitengewoon getalenteerde Twentse topvrouwen die actief zijn in de samenleving, en zeer geschikt zouden zijn voor de Twente Board. Wij horen graag van de gedeputeerde waarom zij desondanks niet van de partij zijn.                                              De PvdA Overijssel vraagt zich af hoe het komt dat geen topvrouwen zitting hebben in de Twente Board, en verwacht dat gedeputeerde staten op korte termijn concrete actie ondernemen om dit “recht te zetten”.

 

Provincie werkt mee aan delta-banenplan voor Twente

20201814-metaal-slijpen-op-staal-plaat-close-upDe provincie Overijssel gaat meewerken aan een Delta-banenplan voor de regio Twente. Dat antwoordde gedeputeerde Rietkerk op PvdA-vragen in de commissie regionale economie van woensdag 18 juni over de voorstellen die de commissie Draijer deed in het rapport “Versterken economische kracht van Twente”. Deze commissie heeft in opdracht van de Regio Twente de bestaande economische plannen bekeken en de aanpak van de werkloosheid. Een van de belangrijkste conclusies is dat het dringend nodig is om in Twente een brede banenmotor te creëren, vooral voor de lager opgeleiden. Kansen liggen er met name in de high tech maakindustrie.                                                               Rietkerk meldde dat de pasbenoemde strategic economic development board voor Twente hiermee aan de slag gaat. Dit staat boven aan hun agenda voor hun eerste vergadering op 4 juli. In deze board zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en overheid; ook de provincie.

De inzet van Overijssel is om de aanbevelingen van de commissie Draijer te vertalen in concrete, uitvoerbare actiepunten. De urgentie is duidelijk. Lastiger is het om dit goed te coördineren en de verantwoordelijkheden van alle partijen te bepalen. Ook is op dit moment niet duidelijk hoeveel geld gemoeid is met de uitvoering van een groot actie-banen-plan voor Twente. Rietkerk gaat de PvdA-vragen binnenkort getailleerder beantwoorden evenals de schriftelijke vragen die wij onlangs stelden over het interessante banenplan van Hardenberg en de regio Zuidoost Drenthe dat “Vierkant voor Werk” heet. De PvdA-fractie vindt dit plan inspirerend en volgens ons kan dit als voorbeeld dienen voor Twente. Bijzonder in het plan “Hardenberg” is het idee om een experiment te organiseren voor een regelarme grensregio. De opzet is om belemmeringen weg te nemen voor het werken in Duitsland zodat Nederlandse werkzoekenden ook vacatures kunnen vervullen bij Duitse bedrijven in de grensstreek. De PvdA ziet graag dat deze grensregio zich uitstrekt richting Twente en de Euregio.                                                                                          PvdA Overijssel gaat de banenplannen voor Twente en Hardenberg inbrengen in de vergadering van Provinciale Staten van 2 juli.