Actie voor topvrouwen in Twente Board

De Economic Development Board Twente (afgekort Twente Board) is eenzijdig samengesteld omdat topvrouwen ontbreken en is zo zeker geen afspiegeling van de samenleving. Gedeputeerde Staten zijn dat met de PvdA-fractie eens. Begin juli stelde ik schriftelijke vragen aan GS omdat er ophef ontstond over de toen net opgerichte “mannenclub” Twente Board. De PvdA heeft kritiek op de samenstelling van deze organisatie waarin de Provincie vertegenwoordigd is door gedeputeerde Theo Rietkerk. GS vinden met ons dat Twentse topvrouwen een plek moeten hebben in de Twente Board maar nuanceren dit door in hun antwoord te melden dat “iedereen die waarde kan toevoegen een plek zou moeten hebben in de Twente Board. Of dit een man of vrouw is, is minder relevant”.

GS geven aan dat bij de benoeming van Board-leden, Twentse netwerken, zoals het georganiseerde bedrijfsleven, een rol hebben gekregen. Dit gebeurde om zo draagvalk en blijvende betrokkenheid van deze netwerken te waarborgen. Deze Twentse netwerken worden ook wel “old boys networks” genoemd. Mannen voeren er de boventoon. Dat zegt veel, zo niet alles.                                                                                                                  De PvdA-fractie vindt dat GS op korte termijn actie moeten ondernemen om alsnog topvrouwen uit de regio in de Twente Board te krijgen. Gedeputeerde Staten verwijzen in hun antwoorden naar de opvattingen van Board-voorzitter Hazewinkel die in de media heeft opgemerkt meer vrouwen in de Board te willen en aandacht heeft voor (gender)diversiteit. GS delen zijn menig en gedeputeerde Rietkerk heeft in de commissie regionale economie toegezegd met de heer Hazewinkel te overleggen hoe topvrouwen betrokken worden bij de Economic Development Board Twente.

 

Europese steun voor werkloze bouwvakkers in Overijssel

foto bouwplaats met kranenDe PvdA is enthousiast Europese steun voor werkloze bouwvakkers naar Overijssel halen. De Europese Commissie is van plan om € 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen om honderden werkloze bouwvakkers in Gelderland en Overijssel aan een nieuwe baan te helpen. Dat geld komt uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). “De crisis heeft bijzonder zware gevolgen gehad voor de bouwsector in Gelderland en Overijssel en de ontslagen werknemers ondervinden er moeilijkheden om een nieuwe baan te vinden,” aldus EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor. “Dit voorstel zou ertoe bijdragen hun kansen te verhogen op een overstap naar een nieuwe baan.”                                                                                                                                       Ik ben erg blij met het voornemen van de EU-commissaris. In Overijssel zitten honderden bouwvakkers tegen hun zin werkloos thuis. Met dit Europese geld kunnen zij omgeschoold worden en werkervaring opdoen, en zo hopelijk snel weer aan de slag.

Twee jaar geleden stelde ik namens de PvdA-fractie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over een bijdrage uit hetzelfde EFG van bijna € 3 miljoen voor een project om werkloze bouwvakkers in de Gelderse Achterhoek om- of bij te scholen zodat zij binnen of buiten de bouwsector een (nieuwe) baan zouden kunnen vinden. Overijssel viel toen buiten de boot omdat de criteria van het Europese Fonds Globalisering waren veranderd. Dit keer lijkt het er voor de werkloze bouwvakkers in Overijssel beter uit te zien. Ze krijgen nu wel hulp van Europa om aanvullende beroepsopleidingen te volgen of zich om te scholen voor ander werk. De subsidie van 1,6 miljoen euro is ook bedoeld voor outplacement en het opzetten van een mobiliteitspool.

Ik ga na het zomerreces in de statencommissie regionale economie vragen stellen aan gedeputeerde Rietkerk over de besteding van dit Europese geld. Gezien de hoge werkloosheid onder bouwvakkers in Twente lijkt het mij logisch dat een flink deel van het Europese budget, eventueel aangevuld met bijdragen van andere organisaties (Provincie?) wordt gebruikt in de Twentse regio.

Provincie steunt acties voor meer banen in Twente

DAFProvinciale Staten van Overijssel willen dat de provincie actief meewerkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Twente. Daarbij ligt het accent op een banenplan voor Twente, gericht op lager- en middelbaar opgeleiden en op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een motie van PvdA en CDA met die strekking is woensdag 2 juli door alle statenfracties aangenomen.

Deze motie is tot stand gekomen op initiatief van de PvdA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   De motie “steun werkgelegenheid voor Twente en Hardenberg” roept Gedeputeerde Staten op om binnen de Economic Development Board Twente met gemeenten, bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen te werken aan concrete verbetering van de werkgelegenheid in Twente. Kansen liggen er o.m. voor de hightech maakindustrie waar behoefte is aan goed geschoold personeel. Maar er moet ook aan dacht zijn voor lager opgeleiden en mensen die nu een bijstandsuitkering hebben. Intensieve samenwerking tussen provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs is dringend en blijvend nodig om meer structurele banen te scheppen. De urgentie is duidelijk, zoals ook gedeputeerde Rietkerk aangaf. Hij is met spoed aan de slag gegaan. Al op vrijdag 4 juli besprak de Economic Development Board Twente de verbeteracties voor de werkgelegenheid in Twente/Enschede.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ook gaan GS samen met Drenthe lobbyen voor het banenplan “Vierkant voor Werk” van Hardenberg en gemeenten in Zuidoost Drenthe. Een interessant onderdeel van Vierkant voor Werk is het idee om een experiment uit te voeren voor een regelarme grensregio die het gemakkelijker moet maken voor werkzoekende Nederlanders om in Duitse bedrijven vacatures te vervullen. PS willen dat deze proef ook wordt gedaan in de grensregio Twente, Euregio.                                                                                                                    De PvdA-fractie is erg blij met de brede steun voor onze motie met acties voor verbetering van de werkgelegenheid. Wij zijn natuurlijk niet voor niets de Partij van de Arbeid. De economie staat er in een flink deel van Overijssel bepaald niet florissant voor. De werkloosheid is vooral in Twente dramatisch hoog met negatieve uitschieters in Enschede en Almelo. Het is de hoogste tijd dat de provincie de handen uit de mouwen steekt en medeverantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van effectieve plannen om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk aan een baan te helpen.                                                               De PvdA-fractie verwacht snel na de zomer het actie-banen-plan van de met topvrouwen versterkte Twente Board. We hebben voorgesteld hierover in Provinciale Staten een debat te voeren.

Topvrouwen in ‘mannenclub’ Twente Board

De samenstelling van de Economic Development Board Twente is te eenzijdig en geen afspiegeling van de samenleving. Ik ben het eens met de kritiek van staatssecretaris Sharon Dijksma op het ontbreken van vrouwen Twente Board, die afgelopen vrijdag van start ging. De Economic Development Board Twente bestaat uit topmensen uit het openbaar bestuur, bedrijfsleven en onderwijs en heeft als belangrijkste taak het stimuleren van de werkgelegenheid in Twente. Ze bestaat op dit moment uit tien mannen. Staatssecretaris Dijksma noemt het “archaïsch” en “niet van deze tijd” dat er geen Twentse topvrouwen deel uit maken van deze organisatie.

Dat is inderdaad opvallend en verbazingwekkend. En dat is voor mij de reden om namens de PvdA statenfractie Overijssel schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De provincie is in de Twente Board vertegenwoordigd door gedeputeerde Theo Rietkerk. Een instelling die zo’n belangrijke taak heeft als het terugdringen van de hoge werkloosheid in Twente zou er goed aan doen een afspiegeling van de samenleving te zijn. Er zijn legio buitengewoon getalenteerde Twentse topvrouwen die actief zijn in de samenleving, en zeer geschikt zouden zijn voor de Twente Board. Wij horen graag van de gedeputeerde waarom zij desondanks niet van de partij zijn.                                              De PvdA Overijssel vraagt zich af hoe het komt dat geen topvrouwen zitting hebben in de Twente Board, en verwacht dat gedeputeerde staten op korte termijn concrete actie ondernemen om dit “recht te zetten”.

 

Provincie werkt mee aan delta-banenplan voor Twente

20201814-metaal-slijpen-op-staal-plaat-close-upDe provincie Overijssel gaat meewerken aan een Delta-banenplan voor de regio Twente. Dat antwoordde gedeputeerde Rietkerk op PvdA-vragen in de commissie regionale economie van woensdag 18 juni over de voorstellen die de commissie Draijer deed in het rapport “Versterken economische kracht van Twente”. Deze commissie heeft in opdracht van de Regio Twente de bestaande economische plannen bekeken en de aanpak van de werkloosheid. Een van de belangrijkste conclusies is dat het dringend nodig is om in Twente een brede banenmotor te creëren, vooral voor de lager opgeleiden. Kansen liggen er met name in de high tech maakindustrie.                                                               Rietkerk meldde dat de pasbenoemde strategic economic development board voor Twente hiermee aan de slag gaat. Dit staat boven aan hun agenda voor hun eerste vergadering op 4 juli. In deze board zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en overheid; ook de provincie.

De inzet van Overijssel is om de aanbevelingen van de commissie Draijer te vertalen in concrete, uitvoerbare actiepunten. De urgentie is duidelijk. Lastiger is het om dit goed te coördineren en de verantwoordelijkheden van alle partijen te bepalen. Ook is op dit moment niet duidelijk hoeveel geld gemoeid is met de uitvoering van een groot actie-banen-plan voor Twente. Rietkerk gaat de PvdA-vragen binnenkort getailleerder beantwoorden evenals de schriftelijke vragen die wij onlangs stelden over het interessante banenplan van Hardenberg en de regio Zuidoost Drenthe dat “Vierkant voor Werk” heet. De PvdA-fractie vindt dit plan inspirerend en volgens ons kan dit als voorbeeld dienen voor Twente. Bijzonder in het plan “Hardenberg” is het idee om een experiment te organiseren voor een regelarme grensregio. De opzet is om belemmeringen weg te nemen voor het werken in Duitsland zodat Nederlandse werkzoekenden ook vacatures kunnen vervullen bij Duitse bedrijven in de grensstreek. De PvdA ziet graag dat deze grensregio zich uitstrekt richting Twente en de Euregio.                                                                                          PvdA Overijssel gaat de banenplannen voor Twente en Hardenberg inbrengen in de vergadering van Provinciale Staten van 2 juli.

 

 

Banenplan Vierkant voor Werk voorbeeld voor Twente

meer banen in de maakindustrie

meer banen in de maakindustrie

De gemeente Hardenberg heeft samen met de Drentse gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen het banenplan “Vierkant voor Werk” gelanceerd. Doel van het plan is om in samenwerking met het bedrijfsleven de werkloosheid in de regio in drie jaren met een kwart terug te dringen tot het landelijk gemiddelde van acht procent. “Vierkant voor Werk” wil arbeidsplaatsen voor werkzoekende jongeren en ouderen creëren en behouden, vooral in de (maak)industrie, agro-business en het toerisme. De focus ligt op mensen met een lagere en middelbare opleiding. Voor uitvoering van het plan vragen de gemeenten om een bijdrage van € 75 miljoen aan PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Die heeft op landelijk niveau een budget van € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor dit soort banenplannen.                                                                                                                                                      De PvdA Statenfractie is enthousiast over “Vierkant voor Werk” en vraagt aan Gedeputeerde Staten of zij bereid zijn met Drenthe en de minister op te trekken om te bevorderen dat het plan uitgevoerd kan worden. Bovendien is de sociaaleconomische problematiek in de regio Hardenberg/ Zuid Oost Drenthe is vergelijkbaar met die van Twente. De PvdA vraag zicht daarom ook af of GS misschien mogelijkheden zien om voor Twente ook zo’n actie-banenplan te realiseren, bijvoorbeeld in samenwerking met de Regio Twente, Netwerkstad en de Euregio.

Regelarme grenszone                                                                                                      Een opmerkelijk idee in “Vierkant voor Werk” is een experiment voor het creëren van een regelarme Duits-Nederlandse grenszone. Duitse en Nederlandse juridische en arbeidsrechtelijke regels belemmeren het Nederlanders om in Duitsland een baan te zoeken. Dat, terwijl Duitse bedrijven vacatures hebben die door inwoners van de Overijssels/Drentse grensregio vervuld zouden kunnen worden. De PvdA Overijssel is benieuwd naar de mening van Gedeputeerde Staten over dit experiment, en vraagt zich af of hier een kans ligt om zo’n regelarme grenszone uit te breiden naar het gebied van de Euregio. Zo’n regelarme grenszone kan stimulerend werken voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het bevorderen van het vestigingsklimaat voor ondernemingen en het stimuleren van onderwijsuitwisselingen. Dat is goed voor Twente, en goed voor Overijssel.

Wordt de Euregio een regelarm grensgebied?

Wordt de Euregio een regelarm grensgebied?

 

Steun voor toekomst-debat Regionaal Bedrijventerrein Twente

XL Businesspark zoals dat zou kunnen worden

XL Businesspark zoals dat zou kunnen worden

Het gaat niet goed met het Regionaal Bedrijventerrein Twente/ XL Businesspark, Almelo. De gronduitgifte en bedrijfsvestigingen blijven ver achter bij de gestelde doelen en de kosten zijn veel te hoog. Op initiatief van de PvdA-statenfractie komt er nog dit jaar een debat over de toekomst van dit bedrijventerrein dat ruimte biedt aan grotere productiebedrijven en ondernemingen in de logistiek. Een motie van de PvdA werd op 28 mei in Provinciale Staten met algemene stemmen aangenomen. Voordat het RBT aan de orde kwam in PS was er eerst een uitgebreide discussie in de commissie regionale economie die vooral ging over de buitensporig hoge vergoedingen voor de ingehuurde directie en casemanager. PvdA en CDA hadden over dit onderwerp kritische vragen gesteld. Centraal punt: deze managementvergoedingen zijn strijdig met Wet Normering Topinkomens (semi)publieke sector, de WNT. De directie verdient €160.000,- per jaar voor een werkweek van 20 uur en de casemanager ontvangt jaarlijks €100.000,- voor 12 uur per week.

Gedeputeerde Ineke Bakker werd flink aan de tand gevoeld. Dat kwam, omdat niet alleen voor de PvdA, maar voor elke fractie het moeilijk te verteren was dat de regeling met het ingehuurde peperdure topkader was verlengd tot 1 januari 2016 en dat hieraan niet te tornen viel. Het viel allemaal onder het zogenaamde overgangsrecht en we konden er niets aan veranderen. Maar plotseling lag het toch anders. Uit een spoedbrief van Gedeputeerde Staten, die we de avond voor de PS-vergadering kregen, bleek dat het overgangsrecht hier niet geldt en de WNT volledig van toepassing is. Bakker deelde onze conclusie dat het contract met de RBT-top niet rechtsgeldig is en dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van die managementvergoedingen. De gedeputeerde had het zelfs over terugbetaling van de vergoedingen boven de WNT-norm. Zij gaat dit voortvarend aanpakken en onderneemt actie in de richting van de andere RBT-partners: de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo en Borne.                                                                                                                   De begrijpelijke ophef over de buitensporige vergoedingen past in beeld van een RBT-organisatie die erg veel kosten maakt. Daar moet goed naar gekeken worden. Het doel is dat elk jaar minstens 6 hectare RBT-terrein wordt uitgegeven. Dat blijft ver achter tot nu toe: nog geen 2 hectare. Dat betekent dat provincie en de RBT-gemeenten elk jaar mijloenen moeten bijlappen. En het is de vraag of deze overheden zich dat ook nog jaren kunnen permitteren.

Wij vinden het nodig dat de RBT-organisatie onder de loep wordt genomen. Dat kan niet anders gezien de zorgelijke financiële situatie en de magere resultaten. Daarbij moeten we ook kijken naar de doelen voor de toekomst, de opzet en structuur. In PvdA-fractie komt principe-vraag op of het RBT in de huidige opzet wel toekomst-vast kan zijn? Is het financieel houdbaar en wat zou de positie van de provincie moeten zijn? Dit zullen we inbrengen in het aanstaande PS-debat.                                                                                  In de PvdA-motie, met statenbrede steun, hebben we geregeld dat GS een nieuwe structuur voor de RBT-organisatie in kaart brengen waarbij kostenbeheersing essentieel is en beloningen voor RBT-toppersoneel ruim onder de WNT-norm blijven en aansturing plus prestatieafspraken met de directie worden vastgelegd. Deze input is nodig voor een grondig statendebat over het Regionaal Bedrijventerrein Twente en zijn toekomst. De uitkomsten moeten GS gebruiken als inzet voor besluitvorming in het algemeen bestuur RBT.

 

 

 

.