PvdA chagrijn moet plaatsmaken voor strijdbaarheid

Het PvdA- debacle van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart heeft lang en diep nagewerkt bij mij. De combinatie van vermoeidheid van een intensieve campagne en diepe teleurstelling over de dramatische uitslag veroorzaakte bij mij een sombere stemming die pas nu wegebt.  Natuurlijk kon je eigenlijk wel de bui zien aankomen. Verlies bij de TK-verkiezing leek onafwendbaar, maar zo’n vreselijke uitslag had niemand verwacht. In vier jaren tijd is de PvdA afgezakt van 38 zetels (2012) naar 9 in 2017. Na het topjaar 2012 zijn we bij elke volgende verkiezing afgestraft door de kiezers. Denk bijvoorbeeld aan de raadsverkiezing in 2014 waar we in Enschede van 9 raadszetels teruggingen  naar 5. Dezelfde uitslag was te zien bij de verkiezing voor Provinciale Staten Overijssel: ook van 9 naar 5 zetels  In ruim 4 jaren kabinetsbeleid van PvdA en VVD zijn we in Nederland uit de financieel-economische crisis gekomen, groeit de economie weer en neemt de werkloosheid af. De PvdA heeft daarvoor grote offers gebracht op alle bestuurlijke niveaus, van raad, Provinciale Staten tot parlement. Bij alle verkiezingscampagnes in de afgelopen vier jaren hoorden we op straat dezelfde negatieve geluiden van PvdA-stemmers die boos waren dat wij regeerden met de VVD. Dat waren vaak mensen die al jaren werkloos zijn, in de bijstand zitten, problemen hebben met het hoge eigen risico in de zorg. Kortom mensen met lage inkomens aan wie de economische opleving voorbij gaat. Zij voelen zich in de steek gelaten door de PvdA. Je hoorde opmerkingen als: “vroeger was de PvdA er voor ons, voor de arbeiders. Dat is voorbij”.

Duidelijk in beeld

Dagblad Tubantia bracht het grote PvdA-verlies in Enschede duidelijk in beeld. De resultaten per buurt op basis van stembureaus laten zien dat de PVV in 18 wijken de grootste is geworden. Allemaal buurten waar mensen wonen met lage inkomens (€21.000,- per jaar). Schrijnend is dat de meeste van deze wijken PvdA-gekleurd waren. Zeker, we hebben niet alleen fors verloren aan de PVV. De PvdA zag ook veel kiezers gaan naar GroenLinks en D66. Die stemmers vind je vooral  in het centrum en de wijken daaromheen.

Deze voor de PvdA teleurstellende ervaringen en signalen zullen nog wel hun plek krijgen in de evaluatie die het landelijk bestuur organiseert. Hoe dat gaat gebeuren is op dit moment  nog niet bekend.   Het is niet goed om al te lang in chagrijn te blijven hangen. Je moet de knop omzetten. Over een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan moet de PvdA er weer staan.  In Enschede werken we hard aan het verkiezingsprogramma en worden voorbereidingen getroffen voor zaken als kandidaatstellingscommissie en brainstormen we over de campagne. Daarom moeten we niet te lang gaan navelstaren.  Chagrijn moet plaats maken voor strijdbaarheid. Actie is nodig!

Luistersessies

komen we er samen uit?

Ik pleit voor luistersessies in wijken waar we “vroeger” als PvdA hoog scoorden, maar waar we zo langzamerhand uit beeld zijn geraakt.  Laten we  naar buurtbewoners toe gaan en goed luisteren naar wat hen bezighoudt, wat hun problemen zijn en wat wij als PvdA kunnen doen om hen te helpen. Dat betekent : terug naar onze basis en opkomen voor hen die ooit onze trouwe achterban vormden. Ook pleit ik voor meer  openheid in onze PvdA. Geen vergaderingen in bedompte zaaltjes  meer waar bijna altijd de bekende partijtijgers komen. Nee, meer openbare bijeenkomsten waar ook niet-leden zich welkom voelen.  De PvdA moet leuker en gezelliger worden.

Somber stadshart weerspiegelt economische problemen Enschede

centrum2Enschede, december 2015. Dit jaar bijna voorbij. Een economisch moeilijk jaar voor de stad. FC Twente en Het Symfonieorkest ternauwernood gered van een faillissement. Winkels die op de fles gingen of binnenkort verdwijnen met als verwacht dieptepunt V&D. Nederland klimt uit een economisch dal, maar Twente en Enschede worstelen nog om boven te komen. Deze somberheid wordt weerspiegeld in het centrum van de stad. Het centrum3koopcentrum van het oosten oogt grauw; allesbehalve sfeervol “kerstig” zoals je gewend bent om deze tijd van het jaar. Aankleding van de winkelstraten is mager. Je ziet een paar wit-plastic-kerstboompjes voor de etalages, een paar lichtslingers. Veel meer is het niet. Op de Oude Markt een ijsbaantje met cafeetje. Triest dieptepunt is het kale Ei van Ko. Jarenlang was het een goede gewoonte om er een grote kerstboom te plaatsen die door een inwoner van de stad centrum4beschikbaar was gesteld. Ik heb dat zelf een aantal jaren geleden ook gedaan. Een prachtig gezicht was dat altijd! En dit jaar: niks! In Tubantia geven gemeente en Enschede Promotie elkaar de schuld. Gemeente: “Enschede Promotie zou daar voor zorgen”. Enschede Promotie: “Nietwaar dat doet de gemeente altijd!” Onvoorstelbaar kinderachtig. Dan wordt het Kerstmis en het plein blijft gewoon leeg. Een aanfluiting! Wat me boos en verdrietig maakt is dat hier sprake centrum8is van slechte communicatie, gebrek aan openheid en samenwerking. Dit is volgens mij de diepere oorzaak van veel zaken die misgaan in Twente en Enschede en dat is wat vanaf komend jaar beter moet. Dat is mijn wens voor 2016: betere communicatie, meer openheid en goede samenwerking in Enschede en ook in Twente.

Emotionele La Place-medewerkster                                                    Vlak voor Kerst haalde ik een paar broden bij La Place in Enschede. De jonge medewerkster die mij hielp wenste ik prettige feestdagen toe. Ze brak in tranen uit. Ze was net met haar baan begonnen en wist niet hoe lang ze na de kerstdagen kon blijven. Ik hoop vurig dat zij nog lang bij La Place kan blijven werken en dat voor haar en voor de stad deze zaak behouden blijft, net als V&D, DA en diverse schoenenwinkels.

PvdA-motie leidt tot goed advies planschade bij leegstandsbestrijding kantoren

kantoor te huurHet is alweer anderhalf jaar geleden dat statenbreed een PvdA-motie werd aangenomen die tot doel had op landelijk niveau financiële maatregelen te ontwikkelen die leegstandsbestrijding van kantoren en ander commercieel vastgoed soepeler kunnen laten lopen. De door mij ingediende motie heeft via het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en het Rijk geleid tot een interessante notitie van prof. A.G. Bregman over het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade daarbij. Het advies van deze topdeskundige laat zien dat het argument dat je vaak hoort over risico’s van planschade geen probleem hoeft te zijn als je maar op tijd duidelijk maakt dat bestemmingen gewijzigd worden. Dat houdt in dat 1 tot 2 jaar voordat een nieuw bestemmingsplan in procedure komt, dit moet worden aangekondigd. Projectontwikkelaars weten het op tijd en kunnen deze nieuwe ontwikkelingen, bestemmingen benutten. Doen ze dat niet dan kunnen ze geen schadeclaims indienen. Dit vindt de PvdA belangrijk omdat hierdoor een financiële blokkade wegvalt . Op die manier is het vinden en realiseren van nieuwe bestemmingen voor leegstaande kantoor- en andere gebouwen beter mogelijk. Dat gaat zelfs veel verder dan leegstandsbestrijding. Hier zit ook een link met het terugdringen van overcapaciteit van (bouw)plannen waarover Provinciale Staten discussiëren in het kader van de slechte grondposities van gemeenten. Het advies van prof. Bregman is daar ook goed toepasbaar. Op ons aandringen pakken Gedeputeerde Staten dat ook op.Het is mooi om te zien dat Deventer en Zwolle het Bregman-advies gebruiken. De PvdA wil dat de provincie ook de andere gemeenten in Overijssel stimuleert om dit te doen.

GS melden in een brief dat zij kijken naar de ervaringen van de provincie Utrecht die actief met gemeenten afspraken maakt voor het schrappen van (overbodige)plannen en het veranderen van onrendabele bestemmingen. Utrecht loopt voorop en krijgt ook nog eens steun van minister Melanie Schulz (infrastructuur en milieu). Zij antwoordde enthousiast op vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer die haar mening vroeg over de “Utrecht-methode”. Daar wordt met gemeenten een ruimtelijke structuurvisie kantoren gemaakt en daarna volgen er zogenoemde provinciale inpassingsplannen die dit allemaal planologisch borgen.De PvdA-statenfractie wil dat Overijssel het goede voorbeeld van Utrecht volgt en zo ook haar doorzettingskracht gebruikt.

te huur gebouwDe uitvoering van de PvdA-motie heeft even op zich laten wachten maar met het resultaat zijn we tevreden. Het “Bregmanpaper” geeft een boost aan de provincie en gemeenten, zoals Enschede, om samen met marktpartijen zoals projectontwikkelaars te komen tot nieuwe maatschappelijke en economische functies voor leegstaand commercieel vastgoed. Zo gaan we van leegstand naar welstand.

Provincie investeert in Twente met Enschede als koploper

PolaroidgebouwIn de laatste vergadering van 2013 zijn Provinciale Staten zonder morren akkoord gegaan met een investering van bijna 21 miljoen euro in projecten van de Netwerkstad Twente.  Met bijdragen van de betrokken gemeenten (40 miljoen) en van andere partners (cofinanciering van 30 miljoen)  is in totaal ruim 90 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van 13 zogenoemde vliegwielprojecten. De start van de realisatie is voorzien voor 2014/2015.  De projecten moeten leiden tot verbetering van de binnensteden, versterking van het economisch (vestigings) klimaat en het binden van mensen met talenten en kennis aan de regio Twente. Interessant is de afspraak dat de netwerksteden Enschede, Hengelo, Borne, Almelo en Oldenzaal zich scherper gaan concentreren op die woon- en werklocaties die de meeste toevoegde waarde opleveren voor de hele regio. Zij gaan samen strategisch programmeren zoals dat heet. Dat zal dé succesfactor moeten zijn voor een toekomstbestendige Netwerkstad Twente.

Van de projecten die op redelijk korte termijn aangepakt worden zijn er 4 in Enschede. Het gaat om de noordelijke spoorzone , het verbeteren van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer waarbij economische functies, fietsvoorzieningen en voetgangers een belangrijke rol spelen. Een ander Enschedees project is de verbindingszone Stadscampus-binnenstad. Het is de bedoeling hier de zuidwestelijke binnenstad te versterken op gebied van economische ontwikkeling en innovatie (kennis, technologie, en zorg) stedelijke vernieuwing en bereikbaarheid. Het derde project dat in Enschede wordt gerealiseerd is de vestiging van de Nederlandse Reisopera (NRO) in de Performance Factory, de talentfabriek voor stad en regio op het voormalige Polaroidterrein. De doorontwikkeling van de International School Twente is het vierde project in onze stad. Deze onderwijsinstelling bestaat uit een onderdeel voor basisonderwijs en een voor voortgezet onderwijs.

De PvdA-statenfractie juicht de samenwerking van de Twentse steden in de Netwerkstad van harte toe. Er zijn goede afspraken gemaakt en vastgelegd in een degelijk werkprogramma en in een ambitieus ontwikkelperspectief voor de langere termijn (20140). De geplande investeringen in stedelijke kwaliteit en economisch klimaat vinden we positief en scheppen de verwachting dat de vijf steden en de regio Twente samen het goede spoor te pakken hebben. De PvdA-fractie heeft vele pogingen gedaan om de financiële bijdrage van de Provincie Overijssel voor de Netwerkstad Twente omhoog te krijgen. Bijna 21 miljoen euro lijkt heel wat, maar staat in geen verhouding tot wat Zwolle krijgt: meer dan het dubbele, 45 miljoen. Extra geld voor de Netwerkstad Twente wordt helaas geblokkeerd door de huidige coalitie van CDA, VVD, CU/SGP. Die combinatie heeft zijn langste tijd gehad, moeten we maar denken.